We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

React.Component

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

Ta strona zawiera szegółowe odniesienie do definicji klasy reactowego komponentu. Zakłada ona, że znasz fundamentalne zagadnienia Reacta, takie jak komponenty i właściwości, i stan i cykl życia. Jeśli nie, zapoznaj się najpierw z nimi.

Ogólne informacje

React pozwala na zdefiniowanie komponentów jako klasy lub funkcje. Komponenty zdefiniowane jako klasy obecnie zapewniają więcej funkcjonalności, które szczegółowo opiszemy na tej stronie. Aby komponent mógł być zdefiniowany jako klasa, musi on dziedziczyć po klasie React.Component:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Cześć, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Jedyna metoda, która musi być zdefiniowana w klasie dziedziczącej po React.Component nazywa się render(). Wszystkie inne metody opisane na tej stronie są opcjonalne.

Stanowczo odradadzamy tworzenie własnych klas bazowych komponentów. W Reactowych komponentach wielokrotne użycie kodu jest osiągane przede wszystkim przez kompozycję, a nie dziedziczenie.

Uwaga:

React nie zmusza cię do stosowania składni klasy ze standardu ES6. Jeśli wolisz jej uniknąć, możesz zamiast niej użyć modułu create-react-class lub podobnej niestandardowej abstrakcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz rozdział React bez ES6.

Cykl życia komponentu

Każdy komponent ma kilka “metod cyklu życia”, które możesz nadpisać, aby uruchomić kod w szczególnych momentach programu. Możesz użyć tego diagramu cyklu życia jako ściągawki. Na liście poniżej, często używane metody cyklu życia zostały pogrubione. Reszta z nich istnieje dla stosunkowo rzadkich przypadków użycia.

Montowanie

Podczas, gdy instancja komponentu zostaje stworzona i włożona do drzewa DOM, w podanej kolejności wywołwane są poniższe metody:

Uwaga:

Ta metoda jest uznawana za przestarzałą (ang. legacy) i powinno się jej unikać w nowym kodzie:

Aktualizacja

Aktualizacja może być spowodowana zmianami we właściwościach lub stanie komponentu. Kiedy komponent zostaje ponownie wyrenderowany, w podanej kolejności wywołane zostają poniższe metody:

Uwaga:

Te metody są uznawane za przestarzałe i powinno się ich unikać w nowym kodzie:

Odmontowywanie

Kiedy komponent zostaje usunięty z drzewa DOM, wywołana zostaje poniższa metoda:

Obsługa wyjątków

Poniższe metody zostają wywołane w razie wystąpienia wyjątku podczas renderowania, w metodzie cyklu życia, lub w konstruktorze dowolnych komponentów potomnych.

Inne API

Każdy komponent zapewnia też kilka innych API:

Właściwości klasy

Właściwości instancji


Dokumentacja

Powszechnie używane metody cyklu życia

Metody opisane w tym rozdziale pokrywają zdecydowaną większość przypadków użycia, na które natkniesz się tworząc reactowe komponenty. Dla wizualnego odniesienia, zobacz ten diagram cyklu życia.

render()

render()

Metoda render() jest jedyną metodą wymaganą w komponencie klasowym.

Wywołana, powinna sprawdzić this.props i this.state oraz zwrócić jeden z poniższych typów:

 • Reactowe elementy. Zwykle tworzone poprzez JSX. Na przykład, <div /> i <MyComponent /> są reactowymi elementami, które instruują Reacta, aby, odpowiednio, wyrenderował węzeł drzewa DOM, lub inny zdefiniowany przez użytkownika komponent.
 • Tablice i fragmenty. Pozwalają na zwrócenie wielu elementów z metody render. Po więcej szczegółów odwiedź dokumentację fragmentów.
 • Portale. Pozwalają na wyrenderowanie elementów potomnych w innym poddrzewie DOM. Po więcej szczegółów odwiedź dokumentację portali.
 • Łańcuchy znaków i liczby. Zostają wyrenderowane jako węzły tekstowe w drzewie DOM.
 • Typ logiczny lub null. Nie renderuje nic. (Istnieje głównie, aby wspierać wzorzec return test && <Child />, gdzie test jest wartością logiczną.)

Funkcja render() powinna być czysta, to znaczy, że nie modyfikuje stanu komponentu, zwraca ten sam wynik przy każdym wywołaniu, i nie wchodzi w bezpośrednią interakcję z przeglądarką.

Jeśli potrzebujesz wejść w interakcję z przeglądarką, zamiast tego wykonaj swoje instrukcje w componentDidMount() lub innych metodach cyklu życia. Utrzymywanie funkcji render() w czystości sprawia, że łatwiej jest myśleć o komponentach.

Uwaga

Funkcja render() nie zostanie wywołana, jeśli shouldComponentUpdate() zwróci false.


constructor()

constructor(props)

Jeśli nie inicjalizujesz stanu i nie wiążesz (ang. bind) metod, nie ma potrzeby, abyś implementował konstruktor w swoim reactowym komponencie.

Konstruktor reactowego komponentu jest wywoływany przed jego zamontowaniem. Kiedy implementujesz konstruktor w klasie dziedziczącej po klasie React.Component, powinieneś wywołać metodę super(props) przed jakąkolwiek inną instrukcją. W innym wypadku, this.props będzie miało w konstruktorze wartość undefined, co może prowadzić do błędów.

Zazwyczaj, konstruktory są używane tylko w dwóch celach:

Nie powinieneś wywoływać metody setState() w funkcji constructor(). Zamiast tego, jeśli potrzebujesz użyć w komponencie stanu lokalnego, przydziel początkowy stan do this.state bezpośrednio w konstruktorze:

constructor(props) {
 super(props);
 // Nie wywołuj tutaj this.setState()!
 this.state = { counter: 0 };
 this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
}

Konstruktor jest jedynym miejscem, w którym powinieneś przypisywać this.state bezpośrednio. Natomiast we wszystkich innych metodach powinieneś używać this.setState().

Unikaj wprowadzania efektów ubocznych lub subskrypcji w konstruktorze. Używaj zamiast tego componentDidMount() dla tych przypadków użycia.

Uwaga

Unikaj kopiowania właściwości do stanu! Jest to częsty błąd:

constructor(props) {
 super(props);
 // Nie rób tego!
 this.state = { color: props.color };
}

Problem w tym, że jest to jednocześnie niepotrzebne (zamiast tego możesz użyć this.props.color bezpośrednio), i jest przyczyną błędów (aktualizacje właściwości color nie będą odzwierciedlane w stanie).

Używaj tego wzorca tylko jeśli chcesz celowo ignorować aktualizacje właściwości. W tym wypadku, bedzie miała sens zmiana nazwy właściwości na initialColor (ang. początkowy kolor) lub defaultColor (ang. domyślny kolor). Możesz wtedy zmusić komponent do “zresetowania” swojego wewnętrznego stanu przez zmianę jego właściwości key w razie potrzeby.

Przeczytaj nasz wpis na blogu na temat unikania stanu pochodnego, aby dowiedzieć się co należy zrobić, jeśli wydaje ci się, że potrzebujesz stanu zależnego od właściwości.


componentDidMount()

componentDidMount()

Metoda componentDidMount() jest wywołowana bezpośrednio po zamontowaniu komponentu (po jego włożeniu do drzewa). Inicjalizacja, która wymaga węzłów drzewa DOM powinna się tam znaleźć. Jeśli potrzebujesz załadować dane ze zdalnego zasobu, jest to dobre miejsce do wykonania zapytania sieciowego.

Ta metoda jest dobrym miejscem na przygotowanie dowolnych subskrypcji. Jeśli to zrobisz, nie zapomnij ich zakończyć w metodzie componentWillUnmount().

Możesz wywołać metodę setState() od razu w componentDidMount(). Spowoduje to dodatkowe renderowanie, ale zostanie ono wykonane zanim przeglądarka zaktualizuje ekran. Jest to gwarancją, że pomimo, iż metoda render() będzie w tym przypadku wywołana dwa razy, użytkownik nie zobaczy pośredniego stanu. Używaj tego wzorca uważnie, ponieważ często powoduje on problemy z wydajnością. W większości przypadków, powinieneś zamiast tego mieć możliwość przypisania stanu początkowego w konstruktorze. Może to być natomiast konieczne w przypadkach takich jak okna modalne i okienka podpowiedzi, kiedy przed wyrenderowaniem czegoś trzeba zmierzyć węzeł drzewa DOM.


componentDidUpdate()

componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot)

Metoda componentDidUpdate() jest wywoływana bezpośrednio po wystąpieniu aktualizacji. Nie jest ona wywoływana po początkowym wyrenderowaniu.

Używaj tego jako okazji do operacji na drzewie DOM kiedy komponent został zaktualizowany. Jest to także dobre miejsce na wykonywanie zapytań sieciowych tak długo jak porównujesz obecne właściwości z poprzednimi (na przykład, zapytanie może być niepotrzebne jeśli właściwości się nie zmieniły).

componentDidUpdate(prevProps) {
 // Typowy sposób użycia (nie zapomnij porównać właściwości):
 if (this.props.userID !== prevProps.userID) {
  this.fetchData(this.props.userID);
 }
}

Możesz wywołać metodę setState() od razu w componentDidUpdate(), ale weź pod uwagę, że musi ona być owinięta instrukcją warunkową jak w przykładzie powyżej, albo spowodujesz nieskończoną pętlę. Spowodowałoby to również dodatkowe renderowanie które, pomimo że niedostrzegalne dla użytkownika, może negatywnie wpłynąć na wydajność komponentu. Jeśli próbujesz “odzwierciedlić” pewien stan z właściwością pochodzącą z góry, rozważ zamiast tego użycie tej właściwości bezpośrednio. Dowiedz się więcej o tym dlaczego kopiowanie właściwości do stanu powoduje błędy.

Jeśli twój komponent ma zaimplementowaną metodę cyklu życia getSnapshotBeforeUpdate() (co jest rzadkie), wartość którą ona zwróci, będzie przekazana jako trzeci parametr (“zrzut” (ang.snapshot)) do metody componentDidUpdate(). W innym wypadku ten parametr będzie miał wartość undefined.

Uwaga

Metoda componentDidUpdate() nie będzie wywołana jeśli shouldComponentUpdate() zwróci false.


componentWillUnmount()

componentWillUnmount()

Metoda componentWillUnmount() jest wywoływana zaraz przed odmontowaniem i zniszczeniem komponentu. Przeprowadź potrzebne czyszczenie w tej metodzie, takie jak unieważnienie liczników czasu, anulowanie zapytań sieciowych, lub czyszczenie subskrypcji, które były rozpoczęte w componentDidMount().

Nie powinieneś wywoływać metody setState() w componentWillUnmount(), ponieważ ten komponent nie zostanie ponownie wyrenderowany. Kiedy instancja komponentu zostaje odmonotowana, nigdy nie będzie zamontowana ponownie.


Rzadko używane metody cyklu życia

Metody zawarte w tej sekcji odpowiadają rzadkim przypadkom użycia. Czasem są przydatne, ale większość twoich komponentów najprawdopodobniej nie będzie ich potrzebowała. Większość poniższych metod możesz zobaczyć na tym diagramie cyklu życia po kliknięciu na checkbox “Pokaż rzadziej używane metody” u góry.

shouldComponentUpdate()

shouldComponentUpdate(nextProps, nextState)

Używaj metody shouldComponentUpdate(), aby dać znać Reactowi, czy obecna zmiana stanu lub właściwości komponentu nie wpłynęła na jego wynik. Domyślnym zachowaniem, na którym powinieneś polegać w większości przypadków, jest ponowne renderowanie przy każdej zmianie stanu.

Metoda shouldComponentUpdate() jest wywoływana przed renderowaniem, gdy otrzymywane są nowe właściwości lub stan. Domylnie wartość zwracana to true. Ta metoda nie jest wywoływana przy początkowym renderowaniu lub kiedy została użyta metoda forceUpdate().

Ta metoda istnieje tylko jako optymalizacja wydajności. Nie polegaj na niej aby “zapobiegać” renderowaniu, co może prowadzić do błędów. Zamiast pisania shouldComponentUpdate() własnoręcznie, rozważ użycie wbudowanej klasy PureComponent. PureComponent przeprowadza płytkie porównanie właściwości i stanu, i obniża szansę na pominięcie niezbędnej aktualizacji.

Jeśli jesteś pewny, że chcesz ją napisać własnoręcznie, możesz porównać this.props z nextProps i this.state z nextState oraz zwrócić false, aby powiadomić Reacta, że aktualizacja może zostać pominięta. Zauważ, że zwrócenie false nie zapobiega ponownemu wyrenderowaniu komponentów potomnych, gdy ich stan się zmienia.

Nie zalecamy wykonywania głębokich porównań lub używania JSON.stringify() w metodzie shouldComponentUpdate(). Jest to bardzo nieefektywne i negatywnie odbije się na wydajności.

Obecnie, jeśli shouldComponentUpdate() zwróci false, UNSAFE_componentWillUpdate(), render() i componentDidUpdate() nie zostana wywołane. W przyszłosci React może traktować shouldComponentUpdate() jako wskazówkę, a nie jako ścisłą dyrektywę, a zwrócenie false może mimo wszytko skutkować ponownym wyrenderowaniem komponentu.


static getDerivedStateFromProps()

static getDerivedStateFromProps(props, state)

Metoda getDerivedStateFromProps jest wywoływana zaraz przed wywołaniem metody render, zarówno przy początkowym montowaniu, jak i przy dalszych aktualizacjach. Powinna zwrócić obiekt, aby zaktualizować stan, lub zwrócić null, aby nie aktualizować nic.

Ta metoda istnieje dla rzadkich przypadków użycia, w których stan zależy od zmian właściwości w czasie. Na przykład, może okazać się przydatnym komponent <Transition>, który porównuje swoje obecne komponenty potomne z poprzednimi, aby zdecydować, króre z nich mają pojawić się z animacją, a które zniknąć.

Derywowanie stanu sprawia, że kod jest rozwlekły i trudno myśli się o komponentach. Upewnij się, że znasz prostsze alternatywy:

Ta metoda nie ma dostępu do instancji komponentu. Jeśli chcesz, możesz używać ponownie kod pomiędzy getDerivedStateFromProps() innymi metodami klasy poprzez wyodrębnienie czystych funkcji właściwości i stanu komponentu poza definicję klasy.

Zauważ, że metoda ta wywoływana jest przy każdym renderowaniu, bez względu na przyczynę. Jest to kontrastem dla metody UNSAFE_componentWillReceiveProps, która zostaje wywołana tylko, kiedy komponent nadrzędny powoduje ponowne wyrenderowanie, a nie jako wynik lokalnego wywołania metody setState.


getSnapshotBeforeUpdate()

getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState)

Metoda getSnapshotBeforeUpdate() jest wywoływana zaraz przed tym, gdy ostatnio wyrenderowany wynik zostaje zatwierdzony do np. drzewa DOM. Pozwala to twojemu komponentowi na przejęcie pewnych informacji z drzewa DOM (np. pozycje scrolla) przed ich potencjalną zmianą. Każda wartość zwrócona przez metodę cyklu życia zostanie przekazana jako parametr do metody componentDidUpdate().

Ten przypadek użycia nie jest powszechny, ale może wystąpić w interfejsach użytkownika takich jak wątki czatu, które potrzebują możliwości zarządzania pozycją scrolla w specjalny sposób.

Powinna być zwrócona wartość snapshotu (lub null).

Dla przykładu:

class ScrollingList extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.listRef = React.createRef();
 }

 getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
  // Czy dodajemy nowe pozycje do listy?
  // Przechowajmy pozycję scrolla, aby móc dostosować ją później.
  if (prevProps.list.length < this.props.list.length) {
   const list = this.listRef.current;
   return list.scrollHeight - list.scrollTop;
  }
  return null;
 }

 componentDidUpdate(prevProps, prevState, snapshot) {
  // Jeśli mamy snapshot, to znaczy, że właśnie dodaliśmy nowe pozycje.
  // Dopasujmy scroll, aby te nowe pozycje nie wypchnęły starych z widoku.
  // (snapshot jest tutaj wartością zwróconą z metody getSnapshotBeforeUpdate)
  if (snapshot !== null) {
   const list = this.listRef.current;
   list.scrollTop = list.scrollHeight - snapshot;
  }
 }

 render() {
  return (
   <div ref={this.listRef}>{/* ...zawartość... */}</div>
  );
 }
}

W powyższych przykładach, ważne jest odczytanie własności scrollHeight w metodzie getSnapshotBeforeUpdate, ponieważ mogą wystąpić opóźnienia pomiędzy metodami cyklu życia w fazie “render” (takimi jak render), a metodami fazy “commit” (takimi jak getSnapshotBeforeUpdate i componentDidUpdate).


Granice błędu

Granice błędów to reactowe komponenty, które wychwytują javascriptowe wyjątki w dowolnych miejscach swojego drzewa komponentów potomnych, zapisują te wyjątki, i pokazują awaryjny interfejs użytkownika zamiast drzewa komponentów, które rzuciło tym wyjątkiem. Granice błędów wychwytują wyjątki podczas renderowania, w metodach cyklu życia, i w konstruktorach całego drzewa potomnego.

Komponent klasowy staje się granicą błędu, jeśli ma zdefiniowaną jedną z (lub obie) metod cyklu życia static getDerivedStateFromError() lub componentDidCatch(). Aktualizacja stanu z tych metod pozwala na wychwycenie nieobsłużonego javascriptowego wyjątku w drzewie komponentów potomnych i pokazać rezerwowy interfejs użytkownika.

Używaj granic błędów tylko do rekonwalescencji po nieoczekiwanych wyjątkach; nie próbuj używać ich do kontrolowania przebiegu programu.

Po więcej szczegółów, odwiedź Obsługa wyjątków w Reakcie 16.

Uwaga

Granice błędów wychwytują tylko wyjątki w komponentach z drzewa pod nimi. Granica błędów nie może wychwycić wyjątku, który wystąpił w niej samej.

static getDerivedStateFromError()

static getDerivedStateFromError(error)

Ta metoda cyklu życia jest wywoływana po wyrzuceniu wyjątku przez komponent potomny. Wyrzucony wyjątek zostaje do niej przekazany jako argument, jej wynikiem powinna być wartość, która pozwoli na zaktualizowanie stanu.

class ErrorBoundary extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { hasError: false };
 }

 static getDerivedStateFromError(error) {  // Aktualizacja stanu, aby kolejne wyrenderowanie pokazało awaryjny interfejs użytkownika.  return { hasError: true }; }
 render() {
  if (this.state.hasError) {   // Możesz wyrenderować dowolny awaryjny interfejs użytkownika   return <h1>Something went wrong.</h1>;  }
  return this.props.children;
 }
}

Uwaga

Metoda getDerivedStateFromError() jest wywoływana podczas fazy “render”, więc nie są w niej dozwolone skutki uboczne. Zamiast tego, dla tych przypadków użycia użyj metody componentDidCatch().


componentDidCatch()

componentDidCatch(error, info)

Ta metoda cyklu życia jest wywoływana po wyrzuceniu wyjątku przez komponent potomny. Otrzymuje on dwa argumenty:

 1. error - Wyjątek, który został wyrzucony.
 2. info - Obiekt z kluczem componentStack zawierający informację o tym, który komponent wyrzucił ten wyjątek.

Metoda componentDidCatch() jest wywoływana w fazie “commit”, więc dozwolone są w niej skutki uboczne. Powinna być używana do czynności takich jak zapisywanie błędów:

class ErrorBoundary extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { hasError: false };
 }

 static getDerivedStateFromError(error) {
  // Aktualizacja stanu, aby kolejne wyrenderowanie pokazało awaryjny interfejs użytkownika.
  return { hasError: true };
 }

 componentDidCatch(error, info) {  // Przykładowy "componentStack":  //  in ComponentThatThrows (created by App)  //  in ErrorBoundary (created by App)  //  in div (created by App)  //  in App  logComponentStackToMyService(info.componentStack); }
 render() {
  if (this.state.hasError) {
   // Możesz wyrenderować dowolny awaryjny interfejs użytkownika
   return <h1>Coś poszło nie tak.</h1>;
  }

  return this.props.children;
 }
}

Zbudowana paczka deweloperska będzie nieco różnić się od produkcyjnej pod względem sposobu obsługiwania błędów przez componentDidCatch().

W środowisku deweloperskim błędy wędrują aż do window, co oznacza, że wszelkie procedury zarejestrowane za pomocą window.onerror lub window.addEventListener('error', callback) również przechwycą te błędy, które złapie componentDidCatch().

Inaczej jest na produkcji, gdzie błędy nie wędrują aż na samą górę. Oznacza to, że nadrzędne granice błędów otrzymają błąd tylko wtedy, gdy ich potomkowie wcześniej ich nie przechwycą za pomocą componentDidCatch().

Uwaga

W razie wyjątku, możesz wyrenderować awaryjny interfejs użytkownika za pomocą metody componentDidCatch() poprzez wywołanie metody setState, ale możliwość ta będzie przestarzała w przyszłych wersjach. Do obsługi renderowania awaryjnego używaj zamiast tego metody static getDerivedStateFromError().


Przestarzałe metody cyklu życia

Poniższe metody cyklu życia są oznaczone jako “przestarzałe”. Wciąż działają, zalecamy jednak nie używać ich w nowym kodzie. Możesz dowiedzieć się więcej o migracji od przestarzałych metod cyklu życia w tym wpisie na blogu.

UNSAFE_componentWillMount()

UNSAFE_componentWillMount()

Uwaga

Ta metoda cyklu życia była wcześniej nazwana componentWillMount. Ta nazwa będzie działać do wersji 17. Użyj codemoda rename-unsafe-lifecycles, aby automatycznie zaktualizować swoje komponenty.

Metoda UNSAFE_componentWillMount() jest wywoływana zaraz przed nastąpieniem montowania. Jest wywoływana przed render(), zatem synchroniczne wywoływanie setState() w tej metodzie nie spowoduje dodatkowego renderowania. Generalnie, zamiast tego do inicjalizacji stanu zalecamy używania konstruktora.

Unikaj wprowadzania skutków ubocznych lub inicjalizowania subskrypcji w tej metodzie. Dla tych przypadków użycia, używaj zamiast tego metody componentDidMount().

Jest to jedyna metoda cyklu życia wywoływana przy renderowaniu na serwerze.


UNSAFE_componentWillReceiveProps()

UNSAFE_componentWillReceiveProps(nextProps)

Uwaga

Ta metoda cyklu życia była wcześniej nazwana componentWillReceiveProps. Ta nazwa będzie działać do wersji 17. Użyj codemoda rename-unsafe-lifecycles, aby automatycznie zaktualizować swoje komponenty.

Uwaga:

Używanie tej metody cyklu życia często prowadzi do błędów i niespójności

Dla innych przypadków użycia, śledź rekomendacje w tym wpisie na blogu na temat stanu pochodnego.

Metoda UNSAFE_componentWillReceiveProps() jest wywoływana przed tym, jak zamontowany komponent otrzymuje nowe właściwości. Jeśli potrzebujesz zaktualizować stan w odpowiedzi na zmiany właściwości (na przykład, zresetować go), możesz porównać this.props i nextProps i wykonać przejście stanu w tej metodzie za pomocą this.setState().

Zauważ, że jeśli komponent nadrzędny powoduje ponowne wyrenderowanie twojego komponentu, ta metoda będzie wywołana nawet jeśli właściwości nie uległy zmianie. Jeśli chcesz tylko obsłużyć zmiany, upewnij się, że porównujesz poprzednie i obecne wartości.

React nie wywołuje metody UNSAFE_componentWillReceiveProps() z początkowymi właściwościami podczas montowania. Wywołuje ją tylko, kiedy właściwości któregoś z komponentów mogą zostać zaktualizowane. Wywołanie metody this.setState() przeważnie nie powoduje wywołania UNSAFE_componentWillReceiveProps().


UNSAFE_componentWillUpdate()

UNSAFE_componentWillUpdate(nextProps, nextState)

Uwaga

Ta metoda cyklu życia była wcześniej nazwana componentWillUpdate. Ta nazwa będzie działać do wersji 17. Użyj codemoda rename-unsafe-lifecycles, aby automatycznie zaktualizować swoje komponenty.

Metoda UNSAFE_componentWillUpdate() jest wywoływana zaraz przed renderowaniem, kiedy komponent uzyskuje nowe właściwości lub stan. Używaj tego jako okazji do przygotowania przed nastąpieniem aktualizacji. Ta metoda nie jest wywoływana przy początkowym renderowaniu.

Zauważ, że nie możesz tutaj wywołać this.setState(); nie powinieneś też robić niczego innego (np. wysyłania Reduxowych akcji), co spowodowałoby aktualizację reactowego komponentu przed powrotem z metody UNSAFE_componentWillUpdate().

Metoda ta, zazwyczaj może być zastąpiona metodą componentDidUpdate(). Jeśli zczytywałeś w tej metodzie informacje z drzewa DOM (np. żeby zapisać pozycje scrolla), możesz przenieść tą logikę do getSnapshotBeforeUpdate().

Uwaga

Metoda UNSAFE_componentWillUpdate() nie będzie wywołana jeśli shouldComponentUpdate() zwróci false.


Inne API

W przeciwieństwie do metod cyklu życia powyżej (które wywołuje dla ciebie React), metody poniżej możesz wywołać ty ze swoich komponentów.

Są tylko dwie takie metody: setState() i forceUpdate().

setState()

setState(updater[, callback])

setState() ustawia w kolejce zmiany stanu komponentu i daje znać Reactowi, że komponent i jego komponenty potomne powinny zostać ponownie wyrenderowane ze zaktualizowanym stanem. Jest to podstawowa metoda używana do aktualizacji interfejsu użytkownika w odpowiedzi na procedury obsługi zdarzeń i odpowiedzi z serwera.

Myśl o metodzie setState() bardziej jako o prośbie niż o natychmiastowym poleceniu aktualizacji komponentu. Dla lepszej postrzeganej wydajności, React może ją opóźnić, a potem zaktualizować kilka komponentów za jednym zamachem. W rzadkich sytuacjach, kiedy potrzebujesz wymusić synchroniczną aktualizację DOM, możesz opakować ją w flushSync. Ale pamiętaj, że może na tym ucierpieć wydajność aplikacji.

Metoda setState() nie zawsze od razu aktualizuje komponent. Może ona złączyć lub odłożyć aktualizację na później. Sprawia to, że odczytywanie this.state zaraz po wywołaniu setState() jest potencjalną pułapką. Zamiast tego, użyj metody componentDidUpdate lub funkcji zwrotnej (ang. callback) setState (setState(updater, callback)), które są wywoływane po zastosowaniu aktualizacji. Jeśli potrzebujesz zmienić stan w oparciu o poprzedni stan, zapoznaj się z poniższym argumentem updater.

setState() zawsze powoduje ponowne renderowanie komponentu, chyba że shouldComponentUpdate() zwróci false. Jeśli przechowujemy mutowalne obiekty, a logiki decydującej o potrzebie ponownego renderowania nie da się zawrzeć w metodzie shouldComponentUpdate(), możemy uniknąć zbędnego renderowania wywołując setState() tylko wtedy, gdy nowy stan różni się od poprzedniego.

Pierwszym argumentem jest funkcja updater posiadająca poniższą sygnaturę:

(state, props) => stateChange

state jest referencją stanu komponentu w momencie, w którym zmiana zostaje zastosowana. Nie powinien on być bezpośrednio zmieniany. Zamiast tego, zmiany powinny być reprezentowane poprzez zbudowanie nowego obiektu na podstawie state and props. Na przykład załóżmy, że chcemy powiększyć pewną wartość w stanie o props.step:

this.setState((state, props) => {
 return {counter: state.counter + props.step};
});

Zarówno state, jak i props otrzymywane przez funkcję aktualizującą są aktualne. Wynik aktualizatora zostaje płytko scalony ze stanem.

Drugi parametrem metody setState() jest opcjonalna funkcja zwrotna, która zostanie wywołana kiedy setState ukończy swój przebieg i komponent zostanie ponownie wyrenderowany. Ogólnie rzecz biorąc, do tego typu logiki zalecamy zamiast tego używać metody componentDidUpdate().

Opcjonalnie, jako pierwszy argument do metody setState() zamiast funkcji możesz przekazać obiekt:

setState(stateChange[, callback])

Powoduje to przeprowadzenie płytkiego scalenia argumentu stateChange do nowego stanu, np., w celu dostosowania ilości przedmiotów w koszyku:

this.setState({quantity: 2})

Ta forma metody setState() także jest asynchroniczna, a wywołanie jej wiele razy podczas jednego cyklu może spowodować ich złączenie. Na przykład, jeśli spróbujesz zwiększyć ilość przedmiotów więcej niż jeden raz w tym samym cyklu, rezultatem tego będzie ekwiwalent:

Object.assign(
 previousState,
 {quantity: state.quantity + 1},
 {quantity: state.quantity + 1},
 ...
)

Następujące wywołania nadpiszą wartości z poprzednich w tym samym cyklu, więc ilość będzie zwiększona tylko raz. Jeśli kolejny stan zależy od poprzedniego, zamiast tego zalecamy używania formy z funkcją aktualizującą:

this.setState((state) => {
 return {quantity: state.quantity + 1};
});

Po więcej szczegółów, odwiedź:


forceUpdate()

component.forceUpdate(callback)

Domyślnie, kiedy zmienia się stan lub właściwości twojego komponentu, zrenderuje się on ponownie. Jeśli twoja metoda render() polega na innych danych, możesz powiadomić Reacta, że komponent potrzebuje ponownego wyrenderowania, poprzez wywołanie metody forceUpdate().

Wywołanie forceUpdate() spowoduje, że na komponencie zostanie wywołana metoda render(), z pominięciem metody shouldComponentUpdate(). Spowoduje to wywołanie normalnych metod cyklu życia komponentów potomnych, włączając w to metodę shouldComponentUpdate() każdego z nich. React wciąż zaktualizuje drzewo DOM tylko w wypadku zmiany znaczników.

Przeważnie powinieneś unikać jakichkolwiek form użycia forceUpdate() i odczytywać dane jedynie z this.props i this.state w metodzie render().


Właściwości Klasy

defaultProps

defaultProps może być zdefiniowana jako własność na samej klasie komponentu, aby ustawić domyślne właściwości dla tej klasy. Jest ona używana dla właściwości równych undefined, ale nie null. Dla przykładu:

class CustomButton extends React.Component {
 // ...
}

CustomButton.defaultProps = {
 color: 'blue'
};

Jeśli props.color nie jest podany, zostanie domyślnie ustawiony na 'blue':

 render() {
  return <CustomButton /> ; // props.color zostanie ustawiony na blue
 }

Jeśli props.color zostanie ustawiony jako null, pozostanie nim:

 render() {
  return <CustomButton color={null} /> ; // props.color pozostanie równy null
 }

displayName

Napis displayName jest używany w komunikatach debugowania. Przeważnie, nie musisz jawnie go definiować, ponieważ jest on wywnioskowany z nazwy funkcji lub klasy, w której zdefiniowany jest ten komponent. Możesz chcieć jawnie go zdefiniować, jeśli chcesz wyświetlić inną nazwę komponentu przy debugowaniu lub kiedy stworzysz komponent wyższego rzędu, po szczegóły odwiedź Owiń nazwę wyświetlenia dla łatwego debugowania.


Właściwości instancji

props

this.props zawiera właściwości, które zostały zdefiniowane przez przywołującego tego komponentu. Po wprowadzenie do właściwości, odwiedź Komponenty i właściwości.

W szczególności, this.props.children jest specjalną właściwością, zazwyczaj zdefiniowaną poprzez potomne tagi w wyrażeniu JSX, a nie w samym tagu instancji.

state

Stan zawiera dane specyficzne dla tego komponentu, które mogą zmieniać się w czasie. Stan jest definiowany przez użytkownika i powinien być zwykłym javascriptowym obiektem.

Jeśli jakaś wartość nie jest używana do renderowania ani przepływu danych (na przykład, ID licznika czasu), nie musisz umieszczać jej w stanie. Wartości tego typu mogą być zdefiniowane jako pola składowe instancji komponentu.

Po informacje na temat stanu, odwiedź Stan i cykl życia.

Nigdy nie zmieniaj this.state bezpośrednio, gdyż późniejsze wywołanie setState() może zastąpić wykonaną przez ciebie zmianę. Traktuj this.state jako niezmienny.

Is this page useful?Edytuj tę stronę