We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

ReactDOMServer

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

Obiekt ReactDOMServer pozwala na renderowanie komponentów do statycznych znaczników. Zazwyczaj jest używany na serwerze Node’owym:

// ES modules
import * as ReactDOMServer from 'react-dom/server';
// CommonJS
var ReactDOMServer = require('react-dom/server');

Ogólne informacje

Następujące metody mogą zostać użyte tylko w środowiskach obsługujących strumienie Node.js (ang. Node.js Streams):

Następujące metody mogą być użyte tylko w środowiskach obsługujących strumienie webowe (ang. Web Streams) (m.in. przeglądarki, Deno, niektóre nowoczesne wersje Edge):

Następujące metody mogą być użyte w środowiskach, które nie obsługują strumieni:

Dokumentacja

renderToPipeableStream()

This content is out of date.

Read the new React documentation for renderToPipeableStream.

ReactDOMServer.renderToPipeableStream(element, options)

Renderuje reactowy element do jego początkowego kodu HTML. Zwraca strumień z metodą pipe(res) do przekierowania wyniku oraz abort() do przerwania żądania. Posiada pełne wsparcie dla zawieszeń (ang. Suspense) i strumieniowania kodu HTML o “opóźnionych” blokach treści “wskakujących” jako znaczniki <script>. Czytaj więcej na ten temat

Jeśli wywołasz metodę ReactDOM.hydrateRoot() na węźle, który zawiera już znaczniki wyrenderowane po stronie serwera, React zachowa je i dołączy jedynie procedury obsługi zdarzeń. Poprawi to wydajność i wrażenia przy pierwszym ładowaniu strony.

let didError = false;
const stream = renderToPipeableStream(
 <App />,
 {
  onShellReady() {
   // Treść ponad wszystkimi granicami zawieszeń (ang. *Suspense boundaries*) jest gotowa.
   // Jeśli coś się "wykrzaczyło" przed początkiem strumieniowania, ustawiamy odpowiedni kod błędu.
   res.statusCode = didError ? 500 : 200;
   res.setHeader('Content-type', 'text/html');
   stream.pipe(res);
  },
  onShellError(error) {
   // Coś się "wykrzaczyło", zanim zakończyliśmy powłokę, więc wysyłamy alternatywną powłokę.
   res.statusCode = 500;
   res.send(
    '<!doctype html><p>Ładowanie...</p><script src="clientrender.js"></script>'
   );
  },
  onAllReady() {
   // Jeśli nie potrzebujesz strumieniowania, skorzystaj z tej metody zamiast onShellReady.
   // Zostanie ona wywołana po wygenerowaniu treści całej strony.
   // Można jej użyć w celu dostarczenia treści dla wyszukiwarek lub dla wygenerowania statycznej treści.

   // res.statusCode = didError ? 500 : 200;
   // res.setHeader('Content-type', 'text/html');
   // stream.pipe(res);
  },
  onError(err) {
   didError = true;
   console.error(err);
  },
 }
);

Zobacz pełną listę opcji.

Uwaga:

To jest funkcjonalność specyficzna dla Node.js. Środowiska z obsługą strumieni webowych (ang. Web Streams), jak np. Deno czy współczesne wersje Edge, powinny korzystać z renderToReadableStream.


renderToReadableStream()

This content is out of date.

Read the new React documentation for renderToReadableStream.

ReactDOMServer.renderToReadableStream(element, options);

Strumieniuje reactowy element do jego początkowego kodu HTML. Zwraca obietnicę (ang. Promise), która zwraca strumień do odczytu (ang. Readable Stream). Posiada pełne wsparcie dla zawieszania (ang. Suspense) oraz strumieniowania HTML. Czytaj więcej na ten temat

Jeśli wywołasz metodę ReactDOM.hydrateRoot() na węźle, który zawiera już znaczniki wyrenderowane po stronie serwera, React zachowa je i dołączy jedynie procedury obsługi zdarzeń. Poprawi to wydajność i wrażenia przy pierwszym ładowaniu strony.

let controller = new AbortController();
let didError = false;
try {
 let stream = await renderToReadableStream(
  <html>
   <body>Sukces</body>
  </html>,
  {
   signal: controller.signal,
   onError(error) {
    didError = true;
    console.error(error);
   }
  }
 );
 
 // Można w ten sposób poczekać na zakończenie wszystkich zawieszeń (ang. *Suspense*). Możesz
 // odkomentować tę linię, jeśli chcesz zbuforować cały kod HTML, zamiast go strumieniować.
 // Możesz także użyć tego do przystosowania aplikacji dla wyszukiwarek lub do wygenerowania statycznej treści:

 // await stream.allReady;

 return new Response(stream, {
  status: didError ? 500 : 200,
  headers: {'Content-Type': 'text/html'},
 });
} catch (error) {
 return new Response(
  '<!doctype html><p>Ładowanie...</p><script src="clientrender.js"></script>',
  {
   status: 500,
   headers: {'Content-Type': 'text/html'},
  }
 );
}

Zobacz pełną listę opcji.

Uwaga:

Ta funkcjonalność jest zależna od strumienni web (ang. Web Streams). W Node.js użyj renderToPipeableStream.


renderToNodeStream() (przestarzałe)

This content is out of date.

Read the new React documentation for renderToNodeStream.

ReactDOMServer.renderToNodeStream(element)

Renderuje reactowy element do jego początkowego kodu HTML. Zwraca strumień Node.js do odczytu, który na wyjściu zwróci ciąg znaków HTML. Zwrócony przez strumień kod HTML jest identyczny z tym, który zwróciłaby funkcja ReactDOMServer.renderToString. Możesz użyć tej metody, aby wygenerować kod HTML po stronie serwera, a następnie wysłać znaczniki jako odpowiedź na pierwsze żądanie, co pozwoli przyspieszyć ładowanie strony i umożliwić wyszukiwarkom indeksowanie jej w celach SEO.

Jeśli wywołasz metodę ReactDOM.hydrateRoot() na węźle, który zawiera już znaczniki wyrenderowane po stronie serwera, React zachowa je i dołączy jedynie procedury obsługi zdarzeń. Poprawi to wydajność i wrażenia przy pierwszym ładowaniu strony.

Uwaga:

Do użycia tylko po stronie serwera. Ten interfejs API nie jest dostępny w przeglądarce.

Strumień zwrócony przez tę metodę zwróci strumień bajtów zakodowany w utf-8. Jeśli potrzebujesz strumienia z innym kodowaniem, skorzystaj na przykład z paczki iconv-lite, która dostarcza strumienie transformujące do transkodowania tekstu.


renderToStaticNodeStream()

This content is out of date.

Read the new React documentation for renderToStaticNodeStream.

ReactDOMServer.renderToStaticNodeStream(element)

Działa analogicznie do renderToNodeStream, z tą różnicą, że nie tworzy dodatkowych atrybutów DOM, takich jakdata-reactroot (używanych wewnętrznie przez Reacta). Przydaje się, jeśli chcesz używać Reacta jako prostego generatora statycznych stron, gdzie usunięcie dodatkowych atrybutów pozwoli zaoszczędzić kilka bajtów.

Kod HTML zwrócony przez strumień jest identyczny z tym, jaki zwróciłaby funkcja ReactDOMServer.renderToStaticMarkup.

Jeżeli planujesz używać Reacta po stronie klienta w celu dodania znacznikom interaktywności, nie używaj tej metody. Zamiast niej użyj renderToNodeStream na serwerze i ReactDOM.hydrateRoot() po stronie klienta.

Uwaga:

Do użycia tylko po stronie serwera. Ten interfejs API nie jest dostępny w przeglądarce.

Strumień zwrócony przez tę metodę zwróci strumień bajtów zakodowany w utf-8. Jeśli potrzebujesz strumienia z innym kodowaniem, skorzystaj na przykład z paczki iconv-lite, która dostarcza strumienie transformujące do transkodowania tekstu.


renderToString()

This content is out of date.

Read the new React documentation for renderToString.

ReactDOMServer.renderToString(element)

Renderuje element reactowy do jego początkowego kodu HTML. Zwraca kod HTML w formie tekstowej. Możesz użyć tej metody, aby wygenerować kod HTML po stronie serwera, a następnie wysłać znaczniki jako odpowiedź na pierwsze żądanie, co pozwoli przyspieszyć ładowanie strony i umożliwić wyszukiwarkom indeksowanie jej w celach SEO.

Jeśli wywołasz ReactDOM.hydrateRoot() na węźle, który zawiera już taki kod wyrenderowany po stronie serwera, React zachowa go i jedynie doda do niego procedury obsługi zdarzeń, zapewniając szybkie wstępne ładowanie stronie.

Uwaga

Ta funkcjonalność na ograniczone wsparcie dla zawieszeń (ang. Suspense) i nie obsługuje strumieniowania.

Sugerujemy po stronie serwera korzystać z renderToPipeableStream (dla Node.js) lub renderToReadableStream (dla Web Streams) instead.


renderToStaticMarkup()

This content is out of date.

Read the new React documentation for renderToStaticMarkup.

ReactDOMServer.renderToStaticMarkup(element)

Działa podobnie do renderToString, lecz nie tworzy dodatkowych atrybutów DOM, których React potrzebuje do działania, np. data-reactroot. Przydaje się, jeśli chcesz użyć Reacta jako prostego generowania statycznych stron, ponieważ usunięcie ich pozwala zaoszczędzić kilka cennych bajtów.

Jeśli planujesz używać Reacta po stronie klienta, aby dodać aplikacji nieco interakcyjności, nie używaj tej metody. Zamiast niej skorzystaj z renderToString po stronie serwera, a następnie ReactDOM.hydrateRoot() po stronie klienta.

Is this page useful?Edytuj tę stronę