We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Słownik terminów reactowych

Aplikacja jednostronicowa

Aplikacja jednostronicowa to taka, która wczytuje pojedynczą stronę HTML i wszystkie zasoby (takie jak JavaScript czy CSS) potrzebne do uruchomienia aplikacji. Wszelkie interakcje ze stroną i poszczególnymi podstronami nie wymagają ponownego łączenia z serwerem, co oznacza, że strona nie jest przeładowywana.

Pomimo tego, że aplikacje jednostronicowe można tworzyć za pomocą Reacta, nie jest on do tego konieczny. React może posłużyć do wzbogacania niewielkich fragmentów istniejących stron o dodatkową interaktywność. Napisany kod reactowy może z powodzeniem działać razem z kodem wygenerowanym po stronie serwera np. w PHP, lub innymi bibliotekami klienckimi. Prawdę mówiąc, właśnie w ten sposób React jest używany w Facebooku.

ES6, ES2015, ES2016 itp.

Skróty te odnoszą się do najnowszych wersji standardu specyfikacji języka ECMAScript, którego implementacją jest język JavaScript. Wersja ES6 (znana również jako ES2015) zawiera wiele dodatkowych mechanizmów, jak np. funkcje strzałkowe, klasy, literały szablonowe, a także wyrażenia let oraz const. Po więcej informacji na temat poszczególnych wersji sięgnij do Wikipedii.

Kompilatory

Kompilator javascriptowy wczytuje kod javascriptowy, przekształca go i zwraca go w innym formacie. Najczęściej stosuje się go przekształcania składni ES6 w kod zrozumiały dla starszych przeglądarek. Babel jest najbardziej powszechnym kompilatorem używanym wraz z Reactem.

Bundlery

Bundlery wczytują kod JavaScript i CSS, napisany w formie odrębnych modułów (często liczonych w setkach) i łączą je w kilka plików zoptymalizowanych pod przeglądarki. W środowisku reactowym do najczęściej używanych bundlerów zaliczane są Webpack oraz Browserify.

Menedżery pakietów

Menedżery pakietów to narzędzia pozwalające zarządzać zależnościami projektu. W aplikacjach reactowych najczęściej używane są npm oraz Yarn, przy czym obydwa są klientami tego samego rejestru pakietów npm.

CDN

CDN to skrót od Content Delivery Network (pol. sieć dostarczania zawartości). CDN-y dostarczają statyczną zawartość przechowywaną w pamięci podręcznej poprzez sieć serwerów rozproszonych po całej kuli ziemskiej.

JSX

JSX jest rozszerzeniem składni JavaScript. Przypomina języki szablonów, jednak posiada pełną moc JavaScriptu. Kod napisany w JSX jest kompilowany do wywołań funkcji React.createElement(), które zwracają obiekty javascriptowe zwane “elementami reactowymi”. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj wstęp do składni JSX lub szczegółowy samouczek.

React DOM do nazywania właściwości używa konwencji camelCase zamiast nazw atrybutów HTML. Na przykład, tabindex jest zapisywany w składni JSX jako tabIndex. Z kolei atrybut class piszemy jako className ze względu na fakt, iż class jest w JavaScripcie zarezerwowanym słowem kluczowym:

<h1 className="hello">Mam na imię Klementyna!</h1>

Elementy

Elementy reactowe są częściami składowymi aplikacji pisanych za pomocą Reacta. Nietrudno pomylić je z szerzej znanym pojęciem “komponentów”. Element opisuje to, co zostanie wyświetlone na ekranie. Elementy reactowe są niezmienne (ang. immutable).

const element = <h1>Witaj, świecie</h1>;

Zazwyczaj jednak elementów nie używa się bezpośrednio jako wartości, lecz zwraca w komponentach.

Komponenty

Komponenty reactowe są niewielkimi kawałkami kodu, często wielokrotnego użytku, które zwracają element reactowy, który ma zostać wyrenderowany na stronie. Najprostszym wariantem reactowego komponentu jest javascriptowa funkcja, która zwraca element reactowy.:

function Welcome(props) {
 return <h1>Witaj, {props.name}</h1>;
}

Komponenty mogą także być klasami ze standardu ES6:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Komponenty można podzielić na unikalne fragmenty funkcjonalności, a następnie używać wewnątrz innych komponentów. Komponenty mogą zwracać inne komponenty, ale także tablice, napisy czy liczby. Należy kierować się zasadą, że jeśli jakiś fragment interfejsu użytkownika jest używany wielokrotnie (np. przycisk, panel, awatar) lub sam w sobie jest dość złożony (np. aplikacja, news, komentarz), staje się odpowiednim kandydatem do bycia komponentem wielokrotnego użytku. Nazwy komponentów powinny zaczynać się od wielkiej litery (<Wrapper/>, a nie <wrapper/>). Po więcej informacji sięgnij do dokumentacji dotyczącej renderowania komponentów.

props

props (od ang. properties = pol. właściwości) są danymi wejściowymi dla reactowych komponentów. Przekazuje się je z komponentów nadrzędnych do ich potomków.

Pamiętaj, że właściwości props są tylko do odczytu. Nie należy ich w jakikolwiek sposób modyfikować:

// Źle!
props.number = 42;

Jeśli potrzebujesz zmienić którąś wartość w odpowiedzi na akcję użytkownika lub zapytanie do serwera, skorzystaj ze stanu.

props.children

Właściwość props.children jest dostępna w każdym komponencie. Zawiera wszystko, co znajdzie się między znacznikiem otwierającym i zamykającym danego komponentu, na przykład:

<Welcome>Witaj, świecie!</Welcome>

Napis Witaj, świecie! znajdzie się we właściwości props.children komponentu Welcome:

function Welcome(props) {
 return <p>{props.children}</p>;
}

W przypadku komponentów zdefiniowanych jako klasy należy skorzystać z this.props.children:

class Welcome extends React.Component {
 render() {
  return <p>{this.props.children}</p>;
 }
}

state

Komponent potrzebuje własnego stanu (state), gdy powiązane z nim dane zmieniają się w czasie. Na przykład, komponent Checkbox w zmiennej isChecked mógłby śledzić, czy jest zaznaczony, a komponent NewsFeed mógłby przechowywać pobrane posty w fetchedPosts.

Najistotniejszą różnicą pomiędzy state i props jest to, że właściwości props są dostarczane przez komponent nadrzędny, a stanem state zarządza sam komponent. Komponent nie może modyfikować swoich właściwości props, ale może zmieniać swój stan state.

Dla każdego fragmentu danych zmieniających się w czasie powinien istnieć tylko jeden komponent, które taki stan “posiada” na wyłączność. Nie próbuj synchronizować stanów dwóch komponentów. Zamiast tego wynieś stan w górę do najbliższego przodka i z niego przekaż stan w dół za pomocą właściwości props.

Metody cyklu życia

Metody cyklu życia to specjalne funkcje uruchamiane w trakcie różnych faz życia komponentu. Istnieją takie, które uruchamiane są podczas tworzenia komponentu i wstawiania go do drzewa DOM (tzw. montowanie), inne gdy komponent jest aktualizowany, a jeszcze inne gdy jest odmontowywany lub usuwany z drzewa DOM.

Kontrolowane vs. niekontrolowane komponenty

React zapewnia dwa różne podejścia do obsługi pól formularza.

Pole formularza, którego wartością zarządza React, jest nazywane komponentem kontrolowanym. Gdy użytkownik wprowadzi do niego dane, wywoływana jest odpowiednia procedura obsługi zdarzenia i to twój kod decyduje, czy wartość jest poprawna (poprzez ponowne wyrenderowanie z nową wartością). Jeśli samodzielnie nie wyrenderujesz ponownie danego pola, nie zmieni się ono na ekranie.

Z kolej komponent niekontrolowany działa tak, jak wszystkie pola formularza istniejące poza Reactem. Gdy użytkownik wprowadzi do takiego pola (np. pola tekstowego, pola wyboru itp.), zmiana jego wartości następuje automatycznie, bez konieczności obsługiwania tego w kodzie Reactowym. Oznacza to również, że nie możesz wymusić określonej wartości pola.

W większości przypadków zalecamy korzystanie z komponentów kontrolowanych.

Klucze

Klucz key to specjalny atrybut tekstowy, wymagany przy tworzeniu tablic elementów. Klucze pozwalają Reactowi zidentyfikować, które elementy listy zostały zmienione, dodane bądź usunięte. Służą również do nadania elementom tablicy stabilnego identyfikatora.

Klucze muszą być unikalne tylko pośród “rodzeństwa” z tej samej tablicy, lecz mogą się powtarzać w ramach całej aplikacji czy nawet wewnątrz tego samego komponentu.

Do określania kluczy nie używaj wartości typu Math.random(). Ważne jest, by klucze były “stabilnymi identyfikatorami” w kolejnych renderowaniach. Dzięki temu React może wykryć, które elementy zostały dodane, usunięte lub zmieniły kolejność. Najlepiej nadają się do tego unikalne, stabilne identifykatory pochodzące z danych, np. post.id.

Referencje ref

React wspiera specjalny atrybut, którego można użyć na dowolnym komponencie. Atrybut ref może być obiektem utworzonym przy użyciu funkcji React.createRef(), dowolną funkcją zwrotną lub ciągiem znaków (w starym API). Gdy ref jest funkcją zwrotną, jest ona wywoływana jednym argumentem: elementem DOM odpowiadającym komponentowi lub instancją klasy (w zależności od typu komponentu). Pozwala to na bezpośredni dostęp do API elementu DOM lub instancji klasy.

Z referencji korzystaj sporadycznie. Jeśli zauważysz, że używasz ich dość często do sprawienia, żeby “coś zaczęło działać”, sugerujemy zapoznać się z przepływem danych z góry na dół.

Zdarzenia

Obsługa zdarzeń w elementach reactowych ma kilka różnic składniowych:

 • Nazwy procedur obsługi zdarzeń używają konwencji camelCase, a nie są pisane małymi literami.
 • W składni JSX procedury obsługi zdarzeń przekazuje się jako funkcje, a nie jako ciągi znaków.

Rekoncyliacja

Gdy zmieniają się właściwości lub stan komponentu, React decyduje, czy konieczna jest aktualizacja drzewa DOM, poprzez porównanie nowo zwróconego elementu z jego poprzednią wersją. Jeśli elementy różnią się, drzewo DOM jest aktualizowane. Proces ten nazywany jest “rekoncyliacją” (ang. reconciliation).

Is this page useful?Edytuj tę stronę