We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Dodaj Reacta do swojej strony

Używaj Reacta wybiórczo w miarę potrzeb.

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

See Add React to an Existing Project for the recommended ways to add React.

Biblioteka React została zaprojektowana z myślą o stopniowym wdrażaniu. Dzięki temu zawarte w niej rozwiązania możesz stosować wybiórczo w zależności od potrzeb. Być może chcesz jedynie dodać trochę interaktywności do istniejącej strony. Komponenty reactowe świetnie się do tego nadają.

Większość stron internetowych nie jest i nie musi być aplikacjami jednostronicowymi (ang. single-page apps). Wypróbuj Reacta na niewielkiej części swojej strony za pomocą kilku linii kodu i bez narzędzi kompilacji. Następnie możesz stopniowo zwiększać jego wykorzystanie lub poprzestać na kilku dynamicznych widżetach.


Dodaj Reacta w mgnieniu oka

W tej sekcji pokażemy, jak dodać komponent reactowy do strony internetowej. Możesz to zrobić korzystając z własnej strony internetowej lub stworzyć nowy plik HTML.

Nie będziemy instalowali żadnych zależności ani korzystali ze skomplikowanych narzędzi — aby ukończyć ten rozdział, będziesz potrzebować jedynie połączenia internetowego i odrobiny wolnego czasu.

Opcjonalnie: Pobierz cały przykład (2KB po kompresji)

Krok 1: Dodaj kontener do HTML

Najpierw otwórz stronę internetową, którą chcesz edytować. Dodaj pusty znacznik <div>, aby określić miejsce, w którym React będzie wyświetlał treść. Na przykład:

<!-- ... istniejący kod HTML ... -->

<div id="like_button_container"></div>
<!-- ... istniejący kod HTML ... -->

Przypisaliśmy temu znacznikowi <div> unikalny atrybut id. Pozwoli nam to na późniejsze odnalezienie kodu za pomocą JavaScripta oraz na wyświetlenie w nim komponentu reactowego.

Wskazówka

“Kontenery” <div> można umieszczać w dowolnych miejscach wewnątrz znacznika <body>. Dopuszczalna liczba niezależnych kontenerów na stronie jest nieograniczona. Zazwyczaj są one puste — React i tak zastąpi istniejącą zawartość w kontenerze.

Krok 2: Dodaj znaczniki <script>

Następnie dodaj trzy znaczniki <script> do strony HTML tuż przed zamykającym znacznikiem </body>:

<!-- ... pozostała część kodu HTML ... -->

<!-- Załaduj Reacta. -->
<!-- Uwaga: podczas wdrażania aplikacji do środowiska produkcyjnego, zamień "development.js" na "production.min.js". -->
<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.development.js" crossorigin></script><script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.development.js" crossorigin></script>
<!-- Załaduj nasz komponent reactowy. -->
<script src="like_button.js"></script>
</body>

Pierwsze dwa znaczniki wczytają Reacta. Trzeci załaduje kod twojego komponentu.

Krok 3: Stwórz komponent reactowy

Stwórz plik like_button.js w folderze, obok pliku HTML ze stroną.

Otwórz szablon startowy i wklej jego zawartość do utworzonego pliku.

Wskazówka

Kod ten definiuje komponent reactowy o nazwie LikeButton. Nie przejmuj się, jeśli jeszcze czegoś nie rozumiesz na tym etapie — podstawy Reacta wyjaśnimy później w naszym praktycznym samouczku i w rozdziale pt. “Główne idee”. Na razie jednak skupmy się na wyświetleniu tego na ekranie!

Pod kodem z szablonu startowego w pliku like_button.js dodaj trzy linijki:

// ... wklejony kod startowy ...

const domContainer = document.querySelector('#like_button_container');const root = ReactDOM.createRoot(domContainer);root.render(e(LikeButton));

Te trzy linijki kodu są odpowiedzialne za znalezienie naszego elementu <div> z pierwszego kroku, stworzenie w nim aplikacji reactowej i wyświetlenie przycisku "Like" pochodzącego z wklejonego komponentu.

To wszystko!

Nie ma kroku czwartego. Właśnie udało ci się dodać do strony pierwszy komponent reactowy.

Zapoznaj się z następnymi rozdziałami, aby uzyskać więcej informacji na temat integrowania strony z Reactem.

Zobacz przykładowy kod źródłowy

Pobierz cały przykład (2KB po kompresji)

Wskazówka: Wykorzystuj komponenty wielokrotnie

Często zdarza się, że komponent trzeba wyświetlić na stronie kilka razy. Oto przykład, który trzykrotnie wyświetla przycisk “Like” i przekazuje do niego dane:

Zobacz przykładowy kod źródłowy

Pobierz cały przykład (2KB po kompresji)

Wskazówka

Ta strategia jest szczególnie przydatna, gdy części strony oparte na Reakcie są od siebie odizolowane. W kodzie reactowym łatwiej jest zamiast tego korzystać z kompozycji komponentów.

Wskazówka: Minifikuj JavaScript dla potrzeb środowiska produkcyjnego

Przed wdrożeniem strony do środowiska produkcyjnego, pamiętaj, że niezminifikowany kod javascriptowy może znacznie spowolnić działanie twojej strony.

Jeżeli twoje skrypty są już zminifikowane i jeśli wdrożony dokument HTML ładuje wersję Reacta z końcówką production.min.js w nazwie, wówczas twoja aplikacja będzie gotowa do użytku w środowisku produkcyjnym:

<script src="https://unpkg.com/react@18/umd/react.production.min.js" crossorigin></script>
<script src="https://unpkg.com/react-dom@18/umd/react-dom.production.min.js" crossorigin></script>

Jeżeli nie masz jeszcze skonfigurowanej minifikacji skryptów, oto jeden ze sposobów, aby to zrobić.

Opcjonalnie: Wypróbuj Reacta z JSX

W przykładach powyżej opieramy się tylko na funkcjonalnościach, które są natywnie obsługiwane przez przeglądarki. Dlatego wywołaliśmy funkcję javascriptową, aby poinformować Reacta, co ma wyświetlić:

const e = React.createElement;

// Wyświetla przycisk "Lubię to!"
return e(
  'button',
  { onClick: () => this.setState({ liked: true }) },
  'Lubię to!'
);

Niemniej React oferuje również możliwość użycia składni JSX:

// Wyświetla przycisk "Lubię to!"
return (
  <button onClick={() => this.setState({ liked: true })}>
Lubię to!
  </button>
);

Te dwa fragmenty kodu działają w ten sam sposób. Mimo iż składnia JSX jest całkowicie opcjonalna, wiele osób uważa, że jest pomocna przy pisaniu kodu dla UI — zarówno w Reakcie, jak i z innymi bibliotekami.

Możesz wypróbować składnię JSX korzystając z tego konwertera online.

Szybki test składni JSX

Najszybszym sposobem na wypróbowanie składni JSX w projekcie jest dodanie następującego znacznika <script> do strony:

<script src="https://unpkg.com/babel-standalone@6/babel.min.js"></script>

Od teraz możesz używać składni JSX wewnątrz dowolnego znacznika <script>, który zaopatrzony jest w atrybut type="text/babel". Tutaj jest przykład pliku HTML z JSX, który możesz pobrać i wypróbować.

Takie podejście jest dobre do nauki i tworzenia projektów na prezentacje. Powoduje to jednak spowolnienie działania strony i nie jest odpowiednie dla środowiska produkcyjnego. Kiedy już zdecydujesz, że możesz iść naprzód z materiałem, usuń ostatnio dodany znacznik <script> i atrybuty type="text/babel" z innych znaczników. W następnym podrozdziale skonfigurujemy preprocesor składni JSX, który będzie konwertował zawartość wszystkich znaczników <script> automatycznie.

Dodaj JSX do projektu

Dodanie JSX do projektu nie wymaga skomplikowanych narzędzi, takich jak bundler czy serwer deweloperski. Zasadniczo dodawanie JSX przypomina dodawanie preprocesora CSS. Jedynym wymaganiem jest posiadanie zainstalowanego na komputerze środowiska Node.js.

Przejdź do folderu projektu i wywołaj dwie komendy:

  1. Krok 1: Uruchom npm init -y (jeżeli wywołanie się nie powiedzie - tutaj opisano, jak obejść problem)
  2. Krok 2: Uruchom npm install babel-cli@6 babel-preset-react-app@3

Wskazówka

Korzystamy tu z npm tylko do instalacji preprocesora JSX; nie będzie on potrzebny do niczego innego. Zarówno React, jak i kod aplikacji mogą pozostać bez zmian w znacznikach <script>.

Gratulacje! Właśnie udało ci się dodać do swojego projektu konfigurację JSX gotową do wdrożenia do środowiska produkcyjnego.

Uruchom preprocesor JSX

Utwórz folder o nazwie src i uruchom polecenie w terminalu:

npx babel --watch src --out-dir . --presets react-app/prod

Uwaga

npx to nie literówka — jest to narzędzie do uruchamiania pakietów, dostępne w npm 5.2+.

Jeśli wyświetli się komunikat o błędzie: “You have mistakenly installed the babel package” (pol. “Błędnie zainstalowano pakiet babel”), możliwe, że pominięty został poprzedni krok. Wykonaj go w tym samym folderze i spróbuj ponownie.

Nie czekaj na jego zakończenie — to polecenie uruchamia skrypt automatycznie śledzący zmiany w kodzie ze składnią JSX.

Jeśli utworzysz teraz plik o nazwie src/like_button.jsx przy użyciu tego przykładowego kodu JSX, obserwator (ang. watcher) utworzy przetworzony plik o nazwie like_button.js zawierający kod javascriptowy zrozumiały dla przeglądarki. Gdy wyedytujesz plik źródłowy z kodem JSX, transformacja zostanie ponownie uruchomiona automatycznie.

Dodatkowo umożliwi to również korzystanie z nowych składni JavaScript, takich jak klasy, bez obawy o brak kompatybilności ze starszymi przeglądarkami. Narzędzie, którego właśnie użyliśmy, nazywa się Babel. Więcej na jego temat możesz dowiedzieć się z dokumentacji.

Jeśli uważasz, że czujesz się już komfortowo z narzędziami do kompilacji i chcesz, by robiły za ciebie więcej, zajrzyj do następnego rozdziału, w którym opisaliśmy niektóre z najbardziej popularnych i przystępnych narzędzi. Jeżeli nie — cóż, znaczniki script też wystarczą!

Is this page useful?Edytuj tę stronę