We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Hooki w pigułce

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach React with Hooks:

Hooki są nowym dodatkiem w Reakcie 16.8. Pozwalają one używać stanu i innych funkcjonalności Reacta, bez użycia klas.

Hooki są kompatybilne wstecznie. Ten rozdział zawiera szybki przegląd wiedzy o hookach i przeznaczony jest dla doświadczonych użytkowników Reacta. Jeżeli w którymś momencie się zgubisz, szukaj żółtych ramek, takich jak ta poniżej:

Szczegółowe wyjaśnienie

Przeczytaj podrozdział pt. „Motywacja”, aby dowiedzieć się, dlaczego dodaliśmy hooki

↑↑↑ Każdy podrozdział zakończony jest taką żółtą ramką. Zawierają one linki do szczegółowych objaśnień.

📌 Hook stanu

Ten przykład renderuje licznik. Kiedy wciskasz przycisk, zwiększa on wartość w stanie.

import React, { useState } from 'react';
function Example() {
 // Zadeklaruj nową zmienną stanu, którą nazwiemy „count” const [count, setCount] = useState(0);
 return (
  <div>
   <p>Naciśnięto {count} razy</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Naciśnij mnie
   </button>
  </div>
 );
}

W tym przykładzie useState jest hookiem (za chwilę wyjaśnimy, co to znaczy). Wywołujemy go z wewnątrz komponentu funkcyjnego, aby wzbogacić go o lokalny stan. React zachowa ten stan pomiędzy kolejnymi renderowaniami. useState zwraca parę: aktualną wartość stanu i funkcję, która pozwala go aktualizować. Możesz wywołać tę funkcję w procedurze obsługi zdarzenia albo z innego miejsca. Działa to mniej więcej tak samo jak this.setState w komponencie klasowym, z tą różnicą, że nie scala on starych i nowych wartości. (Szerzej omawiamy te różnice w rozdziale pt. „Używanie hooka stanu”.)

Jedynym argumentem funkcji useState jest stan początkowy. W przykładzie powyżej jest to 0, ponieważ nasz licznik startuje od zera. Zauważ, że w przeciwieństwie do this.state, stan nie musi być obiektem. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, by nim był. Wartość argumentu ze stanem początkowym jest wykorzystywana tylko podczas pierwszego renderowania.

Deklaracja kilku zmiennych stanu

Możesz użyć hooka stanu kilka razy w tym samym komponencie:

function ExampleWithManyStates() {
 // Zadeklaruj kilka zmiennych stanu!
 const [age, setAge] = useState(42);
 const [fruit, setFruit] = useState('banana');
 const [todos, setTodos] = useState([{ text: 'Learn Hooks' }]);
 // ...
}

Dzięki składni przypisania destrukturyzującego tablic możemy nadać różne nazwy zmiennym stanu, które zadeklarowaliśmy wywołując funkcję useState. Nazwy te nie są częścią interfejsu API useState. Zamiast tego React zakłada, że jeżeli wywołujesz funkcję useState wielokrotnie, za każdym razem (przy każdym renderze) robisz to w tej samej kolejności. W dalszej części tego rozdziału omówimy, jak to działa i dlaczego jest to przydatne.

Ale czym jest hook?

Hooki są to funkcje, które pozwalają „zahaczyć się” w mechanizmy stanu i cyklu życia Reacta, z wewnątrz komponentów funkcyjnych. Hooki nie działają w klasach — zamiast tego pozwalają korzystać z Reacta bez klas. (Nie zalecamy przepisywania istniejących komponentów z dnia na dzień, ale jeżeli masz ochotę, możesz zacząć korzystać z hooków w nowych komponentach.)

React dostarcza kilka wbudowanych hooków, między innymi useState. Ale możesz też stworzyć własne hooki, by współdzielić zachowanie związane ze stanem pomiędzy komponentami. Najpierw rzućmy jednak okiem na wbudowane hooki.

Szczegółowe wyjaśnienie

Hookowi stanu poświęciliśmy cały rozdział: „Używanie hooka stanu”.

⚡️ Hook efektów

Najprawdopodobniej zdarzyło ci się już pobierać dane, obsługiwać subskrypcje lub ręcznie modyfikować drzewo DOM wewnątrz komponentów reactowych. Tego typu operacje nazywamy „efektami ubocznymi” (ang. side effects), ponieważ mogą one wpływać na inne komponenty i nie mogą zostać przeprowadzone podczas renderowania.

Hook efektów useEffect daje możliwość przeprowadzania „efektów ubocznych” z wewnątrz komponentu funkcyjnego. Pełni on taką samą funkcję, jak componentDidMount, componentDidUpdate i componentWillUnmount w komponentach klasowych, ale uproszczoną do jednego interfejsu API. (Różnice między nimi pokażemy na przykładach w rozdziale pt. „Używanie hooka efektów”.)

Na przykład, ten komponent ustawia tytuł dokumentu HTML po tym, jak React zaktualizuje drzewo DOM:

import React, { useState, useEffect } from 'react';
function Example() {
 const [count, setCount] = useState(0);

 // Podobnie jak componentDidMount i componentDidUpdate: useEffect(() => {  // Zaktualizuj tytuł dokumentu, korzystając z interfejsu API przeglądarki  document.title = `Naciśnięto ${count} razy`; });
 return (
  <div>
   <p>Naciśnięto {count} razy</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Naciśnij mnie
   </button>
  </div>
 );
}

Kiedy wywołujesz funkcję useEffect, mówisz Reactowi, żeby uruchomił twój „efekt”, gdy opróżni (ang. flush) bufor zmian do drzewa DOM. Efekty są deklarowane wewnątrz komponentu, więc mają dostęp do jego właściwości (ang. props) i stanu (ang. state). Domyślnie React uruchamia wszystkie efekty po każdym renderowaniu — włącznie z pierwszym. (Różnice między tym a metodami cyklu życia komponentów klasowych omówimy w rozdziale pt. „Używanie hooka efektów”.)

Poprzez zwrócenie funkcji, efekty mogą też określać, w jaki sposób należy po nich „posprzątać”. Na przykład, ten komponent używa efektu, aby zasubskrybować się do informacji o dostępności znajomego. A następnie sprząta po sobie, anulując tę subskrypcję.

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function FriendStatus(props) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 function handleStatusChange(status) {
  setIsOnline(status.isOnline);
 }

 useEffect(() => {  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  return () => {   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);  }; });
 if (isOnline === null) {
  return 'Ładowanie...';
 }
 return isOnline ? 'Dostępny' : 'Niedostępny';
}

W tym przykładzie React anuluje subskrypcję naszego ChatAPI w momencie, gdy komponent zostaje odmontowany. Zrobi to też przed każdym kolejnym uruchomieniem efektu (które następuje przy każdym kolejnym renderowaniu komponentu). (Jeśli chcesz, możesz powiedzieć Reactowi żeby tego nie robił, jeśli wartość props.friend.id, którą przekazaliśmy do ChatAPI, nie uległa zmianie.)

Podobnie jak z useState, możesz użyć więcej niż jednego efektu w swoim komponencie:

function FriendStatusWithCounter(props) {
 const [count, setCount] = useState(0);
 useEffect(() => {  document.title = `Naciśnięto ${count} razy`;
 });

 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);
 useEffect(() => {  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(props.friend.id, handleStatusChange);
  };
 });

 function handleStatusChange(status) {
  setIsOnline(status.isOnline);
 }
 // ...

Hooki pozwalają organizować kod wewnątrz komponentu, bazując na powiązanych ze sobą fragmentach (takich jak dodawanie i anulowanie subskrypcji). Nie wymuszają sztucznego podziału, jak metody cyklu życia (ang. lifecycle methods).

Szczegółowe wyjaśnienie

Możesz dowiedzieć się więcej o useEffect w rozdziale pt. „Używanie hooka efektów”.

✌️ Zasady korzystania z hooków

Hooki są funkcjami javascriptowymi, ale narzucają dwie dodatkowe zasady:

 • Wywołuj hooki tylko z najwyższego poziomu kodu. Nie wywołuj hooków z wewnątrz pętli, warunków czy zagnieżdżonych funkcji.
 • Wywołuj hooki tylko z wewnątrz reactowych komponentów funkcyjnych. Nie wywołuj hooków z wewnątrz zwykłych javascriptowych funkcji. (Jest jeszcze tylko jedno miejsce, z którego możesz wywoływać hooki — twoje własne hooki. Za chwilę dowiemy się o tym więcej.)

Stworzyliśmy wtyczkę do lintera, która automatycznie wymusza te zasady. Rozumiemy, że reguły te mogą z początku wydawać się ograniczające i zagmatwane, ale są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania hooków.

Szczegółowe wyjaśnienie

Możesz dowiedzieć się więcej o tych zasadach w rozdziale pt. „Zasady korzystania z hooków”.

💡 Tworzenie własnych hooków

Czasami zdarza się, że chcemy ponownie wykorzystać pewną logikę związaną ze stanem pomiędzy komponentami. W tradycyjnym podejściu mieliśmy do dyspozycji dwa popularne rozwiązania tego problemu: komponenty wyższego rzędu (ang. higher-order components) i właściwości renderujące (ang. render props). Własne hooki rozwiązują ten problem, bez konieczności dodawania kolejnych komponentów do drzewa.

W jednym z poprzednich podrozdziałów pokazaliśmy komponent FriendStatus, który wykorzystuje hooki useState i useEffect, aby zasubskrybować się do informacji o dostępności znajomego. Załóżmy, że chcielibyśmy wykorzystać tę logikę w innym komponencie.

Na początek wydzielmy tę logikę do własnego hooka o nazwie useFriendStatus:

import React, { useState, useEffect } from 'react';

function useFriendStatus(friendID) { const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 function handleStatusChange(status) {
  setIsOnline(status.isOnline);
 }

 useEffect(() => {
  ChatAPI.subscribeToFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  return () => {
   ChatAPI.unsubscribeFromFriendStatus(friendID, handleStatusChange);
  };
 });

 return isOnline;
}

Jako argument przyjmuje on zmienną friendID i zwraca informację o tym, czy nasz znajomy jest dostępny.

Teraz możemy go użyć w obu naszych komponentach:

function FriendStatus(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 if (isOnline === null) {
  return 'Ładowanie...';
 }
 return isOnline ? 'Dostępny' : 'Niedostępny';
}
function FriendListItem(props) {
 const isOnline = useFriendStatus(props.friend.id);
 return (
  <li style={{ color: isOnline ? 'green' : 'black' }}>
   {props.friend.name}
  </li>
 );
}

Stan każdego komponentu jest w pełni niezależny. Hooki są metodą na współdzielenie logiki związanej ze stanem, nie zaś samego stanu. Tak naprawdę to każde wywołanie hooka tworzy kompletnie wyizolowany stan — możesz więc użyć tego samego, własnego hooka kilkukrotnie w jednym komponencie.

Własne hooki są bardziej konwencją niż wbudowanym mechanizmem. Jeżeli nazwa funkcji zaczyna się od „use” i wywołuje ona inne hooki, mówimy że mamy do czynienia z własnym hookiem. Na tej konwencji nazewnictwa useSomething bazuje nasza wtyczka do lintera i pozwala jej to znaleźć błędy w kodzie korzystającym z hooków.

Możesz pisać własne hooki, które obejmują szereg różnych przypadków - od obsługi animacji, deklaratywnych subskrypcji, liczników, po wiele innych, o których nie pomyśleliśmy. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć, na jakie pomysły wykorzystania własnych hooków wpadnie społeczność Reacta.

Szczegółowe wyjaśnienie

Możesz dowiedzieć się więcej o własnych hookach w rozdziale pt. „Tworzenie własnych hooków”.

🔌 Inne hooki

Istnieje kilka mniej popularnych, wbudowanych hooków, które mogą ci się spodobać. Na przykład useContext pozwala zasubskrybować się do zmian kontekstu (ang. context) bez wprowadzania zagnieżdżania:

function Example() {
 const locale = useContext(LocaleContext); const theme = useContext(ThemeContext); // ...
}

Z kolei useReducer pozwala na zarządzanie lokalnym stanem skomplikowanych komponentów przy użyciu reduktora (ang. reducer):

function Todos() {
 const [todos, dispatch] = useReducer(todosReducer); // ...

Szczegółowe wyjaśnienie

Więcej informacji o wszystkich wbudowanych hookach znajdziesz w rozdziale pt. „Hooki - interfejs API”.

Kolejne kroki

Uff, to był wyczerpująco szybki przegląd! Jeżeli coś z tego, co napisaliśmy, nie miało dla ciebie sensu lub jeśli chcesz po prostu dowiedzieć się więcej, możesz przeczytać kolejne rozdziały, zaczynając od „Używanie hooka stanu”.

Możesz też zerknąć na rozdziały pt. „Hooki - interfejs API” i „Hooki - FAQ”.

I na koniec: nie zapomnij o rozdziale pt. „Wprowadzenie do hooków”, w którym wyjaśniliśmy, dlaczego dodaliśmy hooki i jak zacząć z nich korzystać równolegle z istniejącym kodem — bez przepisywania aplikacji.

Is this page useful?Edytuj tę stronę