We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Stan i cykl życia

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

W tym poradniku wprowadzimy pojęcie stanu (ang. state) i cyklu życia (ang. lifecycle) komponentu reactowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w szczegółowej dokumentacji API komponentów.

Wróćmy do przykładu tykającego zegara z jednej z poprzednich lekcji. W sekcji “Renderowanie elementów” nauczyliśmy się tylko jednego sposobu aktualizowania interfejsu aplikacji. Aby zmienić wynik renderowania, wywołujemy funkcję root.render():

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
 
function tick() {
 const element = (
  <div>
   <h1>Witaj, świecie!</h1>
   <h2>Aktualny czas: {new Date().toLocaleTimeString()}.</h2>
  </div>
 );
 root.render(element);}

setInterval(tick, 1000);

Przetestuj kod na CodePen

W tym rozdziale dowiemy się, jak sprawić, by komponent Clock był w pełni hermetyczny i zdatny do wielokrotnego użytku. Wyposażymy go we własny timer, który będzie aktualizował się co sekundę.

Zacznijmy od wyizolowania kodu, który odpowiada za wygląd zegara:

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));

function Clock(props) {
 return (
  <div>   <h1>Witaj, świecie!</h1>   <h2>Aktualny czas: {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>  </div> );
}

function tick() {
 root.render(<Clock date={new Date()} />);}

setInterval(tick, 1000);

Przetestuj kod na CodePen

Brakuje jeszcze fragmentu, który spełniałby kluczowe założenie: inicjalizacja timera i aktualizowanie UI co sekundę powinny być zaimplementowane w komponencie Clock.

Idealnie byłoby móc napisać tylko tyle i oczekiwać, że Clock zajmie się resztą:

root.render(<Clock />);

Aby tak się stało, musimy dodać do komponentu “stan”.

Stan przypomina trochę atrybuty (ang. props), jednak jest prywatny i w pełni kontrolowany przez dany komponent.

Przekształcanie funkcji w klasę

Proces przekształcania komponentu funkcyjnego (takiego jak nasz Clock) w klasę można opisać w pięciu krokach:

 1. Stwórz klasę zgodną ze standardem ES6 o tej samej nazwie i odziedzicz po klasie React.Component przy pomocy słowa kluczowego extend.
 2. Dodaj pustą metodę o nazwie render().
 3. Przenieś ciało funkcji do ciała metody render().
 4. W render() zamień wszystkie props na this.props.
 5. Usuń starą deklarację funkcji.
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Witaj, świecie!</h1>
    <h2>Aktualny czas: {this.props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Przetestuj kod na CodePen

Komponent Clock przestał już być funkcją i od teraz jest klasą.

Metoda render zostanie automatycznie wywołana przy każdej zmianie. Dopóki będziemy renderować <Clock /> do tego samego węzła drzewa DOM, dopóty używana będzie jedna i ta sama instancja klasy Clock. Pozwala to na skorzystanie z dodatkowych funkcjonalności, takich jak lokalny stan czy metody cyklu życia komponentu.

Dodawanie lokalnego stanu do klasy

Przenieśmy teraz date z atrybutów do stanu w trzech krokach:

 1. Zamień wystąpienia this.props.date na this.state.date w ciele metody render():
class Clock extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Witaj, świecie!</h1>
    <h2>Aktualny czas: {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}
 1. Dodaj konstruktor klasy i zainicjalizuj w nim pole this.state:
class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()}; }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Witaj, świecie!</h1>
    <h2>Aktualny czas: {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Zwróć uwagę na argument props przekazywany do konstruktora bazowego za pomocą specjalnej funkcji super():

 constructor(props) {
  super(props);  this.state = {date: new Date()};
 }

Komponenty klasowe zawsze powinny przekazywać props do konstruktora bazowego.

 1. Usuń atrybut date z elementu <Clock />:
root.render(<Clock />);

Timer dodamy do komponentu nieco później.

W rezultacie powinniśmy otrzymać następujący kod:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {  super(props);  this.state = {date: new Date()}; }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Witaj, świecie!</h1>
    <h2>Aktualny czas: {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>   </div>
  );
 }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Clock />);

Przetestuj kod na CodePen

Teraz sprawimy, by komponent Clock uruchomił własny timer i aktualizował go co sekundę.

Dodawanie metod cyklu życia do klasy

W aplikacjach o wielu komponentach istotne jest zwalnianie zasobów przy niszczeniu każdego z komponentów.

Chcielibyśmy uruchamiać timer przy każdym pierwszym wyrenderowaniu komponentu Clock do drzewa DOM. W Reakcie taki moment w cyklu życia komponentu nazywamy “montowaniem” (ang. mounting).

Chcemy również resetować timer za każdym razem, gdy DOM wygenerowany przez Clock jest usuwany z dokumentu. W Reakcie taki moment nazywamy to “odmontowaniem” (ang. unmounting) komponentu.

W klasie możemy zadeklarować specjalne metody, które będą uruchamiały kod w momencie montowania i odmontowywania komponentu:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() { }
 componentWillUnmount() { }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Witaj, świecie!</h1>
    <h2>Aktualny czas: {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

Takie metody nazywamy “metodami cyklu życia”.

Metoda componentDidMount() uruchamiana jest po wyrenderowaniu komponentu do drzewa DOM. To dobre miejsce na inicjalizację timera:

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(   () => this.tick(),   1000  ); }

Zwróć uwagę, że identyfikator timera zapisujemy bezpośrednio do this (this.timerID).

Mimo że this.props jest ustawiane przez Reacta, a this.state jest specjalnym polem, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby stworzyć dodatkowe pola, w których chcielibyśmy przechowywać wartości niezwiązane bezpośrednio z przepływem danych (jak nasz identyfikator timera).

Zatrzymaniem timera zajmie się metoda cyklu życia zwana componentWillUnmount():

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID); }

Na koniec zaimplementujemy metodę o nazwie tick(), którą komponent Clock będzie wywoływał co sekundę.

Użyjemy w niej this.setState(), aby zaplanować aktualizację lokalnego stanu komponentu:

class Clock extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {date: new Date()};
 }

 componentDidMount() {
  this.timerID = setInterval(
   () => this.tick(),
   1000
  );
 }

 componentWillUnmount() {
  clearInterval(this.timerID);
 }

 tick() {  this.setState({   date: new Date()  }); }
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Witaj, świecie!</h1>
    <h2>Aktualny czas: {this.state.date.toLocaleTimeString()}.</h2>
   </div>
  );
 }
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Clock />);

Przetestuj kod na CodePen

Teraz timer powinien już tykać co sekundę.

Podsumujmy, co dzieje się w powyższym kodzie i w jakiej kolejności wywoływane są metody:

 1. Kiedy element <Clock /> przekazywany jest do funkcji root.render(), React wywołuje konstruktor komponentu Clock. Jako że Clock będzie wyświetlać aktualny czas, musi on zainicjalizować this.state obiektem zawierającym aktualną datę. Później ten stan będzie aktualizowany.
 2. Następnie React wywołuje metodę render() komponentu Clock. W ten sposób uzyskuje informację, co powinno zostać wyświetlone na stronie. Gdy otrzyma odpowiedź, odpowiednio aktualizuje drzewo DOM.
 3. Po wyrenderowaniu komponentu Clock do drzewa DOM, React wywołuje metodę cyklu życia o nazwie componentDidMount(). W jej ciele komponent Clock prosi przeglądarkę o zainicjalizowanie nowego timera, który będzie wywoływać metodę tick() co sekundę.
 4. Co sekundę przeglądarka wywołuje metodę tick(). W jej ciele komponent Clock żąda aktualizacji UI poprzez wywołanie metody setState(), przekazując jako argument obiekt z aktualnym czasem. Dzięki wywołaniu setState() React wie, że zmienił się stan i że może ponownie wywołać metodę render(), by dowiedzieć się, co powinno zostać wyświetlone na ekranie. Tym razem wartość zmiennej this.state.date w ciele metody render() będzie inna, odpowiadająca nowemu czasowi - co React odzwierciedli w drzewie DOM.
 5. Jeśli kiedykolwiek komponent Clock zostanie usunięty z drzewa DOM, React wywoła na nim metodę cyklu życia o nazwie componentWillUnmount(), zatrzymując tym samym timer.

Poprawne używanie stanu

Są trzy rzeczy, które musisz wiedzieć o setState().

Nie modyfikuj stanu bezpośrednio

Na przykład, poniższy kod nie spowoduje ponownego wyrenderowania komponentu:

// Źle
this.state.comment = 'Witam';

Zamiast tego używaj setState():

// Dobrze
this.setState({comment: 'Witam'});

Jedynym miejscem, w którym wolno Ci użyć this.state jest konstruktor klasy.

Aktualizacje stanu mogą dziać się asynchroniczne

React może zgrupować kilka wywołań metody setState() w jedną paczkę w celu zwiększenia wydajności aplikacji.

Z racji tego, że zmienne this.props i this.state mogą być aktualizowane asynchronicznie, nie powinno się polegać na ich wartościach przy obliczaniu nowego stanu.

Na przykład, poniższy kod może nadpisać counter błędną wartością:

// Źle
this.setState({
 counter: this.state.counter + this.props.increment,
});

Aby temu zaradzić, wystarczy użyć alternatywnej wersji metody setState(), która jako argument przyjmuje funkcję zamiast obiektu. Funkcja ta otrzyma dwa argumenty: aktualny stan oraz aktualne atrybuty komponentu.

// Dobrze
this.setState((state, props) => ({
 counter: state.counter + props.increment
}));

W powyższym kodzie użyliśmy funkcji strzałkowej, lecz równie dobrze moglibyśmy użyć zwykłej funkcji:

// Dobrze
this.setState(function(state, props) {
 return {
  counter: state.counter + props.increment
 };
});

Aktualizowany stan jest scalany

Gdy wywołujesz setState(), React scala (ang. merge) przekazany obiekt z aktualnym stanem komponentu.

Na przykład, gdyby komponent przechowywał w stanie kilka niezależnych zmiennych:

 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   posts: [],   comments: []  };
 }

można byłoby je zaktualizować niezależnie za pomocą osobnych wywołań metody setState():

 componentDidMount() {
  fetchPosts().then(response => {
   this.setState({
    posts: response.posts   });
  });

  fetchComments().then(response => {
   this.setState({
    comments: response.comments   });
  });
 }

Scalanie jest płytkie (ang. shallow), tzn. this.setState({comments}) nie zmieni this.state.posts, lecz całkowicie nadpisze wartość this.state.comments.

Dane płyną z góry na dół

Ani komponenty-rodzice, ani ich dzieci nie wiedzą, czy jakiś komponent posiada stan, czy też nie. Nie powinny się również przejmować tym, czy jest on funkcyjny, czy klasowy.

Właśnie z tego powodu stan jest nazywany lokalnym lub enkapsulowanym. Nie mają do niego dostępu żadne komponenty poza tym, który go posiada i modyfikuje.

Komponent może zdecydować się na przekazanie swojego stanu w dół struktury poprzez atrybuty jego komponentów potomnych:

<FormattedDate date={this.state.date} />

Komponent FormattedDate otrzyma date jako atrybut i nie będzie w stanie rozróżnić, czy pochodzi on ze stanu lub jednego z atrybutów komponentu Clock, czy też został przekazany bezpośrednio przez wartość:

function FormattedDate(props) {
 return <h2>Aktualny czas: {props.date.toLocaleTimeString()}.</h2>;
}

Przetestuj kod na CodePen

Taki przepływ danych nazywany jest powszechnie jednokierunkowym (ang. unidirectional) lub “z góry na dół” (ang. top-down). Stan jest zawsze własnością konkretnego komponentu i wszelkie dane lub części UI, powstałe w oparciu o niego, mogą wpłynąć jedynie na komponenty znajdujące się “poniżej” w drzewie.

Wyobraź sobie, że drzewo komponentów to wodospad atrybutów, a stan każdego z komponentów to dodatkowe źródło wody, które go zasila, jednocześnie spadając w dół wraz z resztą wody.

Aby pokazać, że wszystkie komponenty są odizolowane od reszty, stwórzmy komponent App, który renderuje trzy elementy <Clock>:

function App() {
 return (
  <div>
   <Clock />   <Clock />   <Clock />  </div>
 );
}

Przetestuj kod na CodePen

Każdy Clock tworzy swój własny timer i aktualizuje go niezależnie od pozostałych.

W aplikacjach reactowych to, czy komponent ma stan, czy nie, jest tylko jego szczegółem implementacyjnym, który z czasem może ulec zmianie. Możesz dowolnie używać bezstanowych komponentów (ang. stateless components) wewnątrz tych ze stanem (ang. stateful components), i vice versa.

Is this page useful?Edytuj tę stronę