We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Statyczne sprawdzanie typów

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Check out React TypeScript cheatsheet for how to use React with TypeScript.

Narzędzia statycznie sprawdzające typy, jak Flow i TypeScript, identyfikują określone rodzaje problemów jeszcze zanim uruchomisz kod. Usprawniają one również pracę programisty poprzez dodanie przydatnych funkcjonalności, jak np. autouzupełniania. Z tego powodu w większych aplikacjach sugerujemy zastąpienie PropTypes narzędziami Flow lub TypeScript.

Flow

Flow jest narzędziem statycznie sprawdzającym typy w kodzie javascriptowym. Jest rozwijany przez Facebooka i często używany w połączeniu z Reactem. Pozwala opisać zmienne, funkcje i komponenty reactowe za pomocą specjalnej składni, a także wyłapuje zawczasu potencjalne problemy. Aby zapoznać się z jego podstawami, przeczytaj wstęp do Flow.

Aby móc używać Flow, musisz:

 • Dodać Flow do projektu jako zależność.
 • Upewnić się, że składnia Flow jest usuwana podczas kompilacji.
 • Dodać adnotacje typów i uruchomić Flow w celu ich sprawdzenia.

Wszystkie te kroki opisaliśmy szczegółowo poniżej.

Dodawanie Flow do projektu

Najpierw, będąc w terminalu, przejdź do folderu z projektem, a następnie uruchom następujące polecenie:

Jeśli używasz Yarna, uruchom:

yarn add --dev flow-bin

Jeśli używasz npma, uruchom:

npm install --save-dev flow-bin

Powyższa komenda zainstaluje w twoim projekcie najnowszą wersję narzędzia Flow.

Teraz dodaj flow do sekcji "scripts" wewnątrz pliku package.json, aby móc skorzystać z tego skryptu w terminalu:

{
 // ...
 "scripts": {
  "flow": "flow",  // ...
 },
 // ...
}

Na koniec uruchom jedno z następujących poleceń:

Jeśli używasz Yarna, uruchom:

yarn run flow init

Jeśli używasz npma, uruchom:

npm run flow init

Powyższe komendy stworzą plik konfiguracyjny dla Flow, który należy umieścić w repozytorium.

Usuwanie składni Flow podczas kompilacji

Flow rozszerza język JavaScript poprzez dodanie specjalnej składni, służącej do deklaracji typów. Niestety przeglądarki nie rozumieją tej składni, dlatego musimy się upewnić, że nie trafi ona do skompilowanego kodu javascriptowego wysyłanego do przeglądarki.

Dokładny zestaw kroków opisujący sposób skonfigurowania tego zależy od narzędzi, którymi kompilujesz swój kod javascriptowy.

Create React App

Jeśli twój projekt został stworzony przy pomocy Create React App - gratulujemy! Adnotacje dla Flow są już domyślnie usuwane podczas kompilacji, więc nie musisz niczego więcej konfigurować.

Babel

Uwaga:

Poniższe instrukcje nie dotyczą użytkowników Create React App. Pomimo iż Create React App używa “pod maską” Babela, jest on w tym przypadku już skonfigurowany tak, aby rozumieć Flow. Wykonaj poniższe kroki, jeśli nie używasz Create React App.

Jeśli Babel w twoim projekcie został skonfigurowany ręcznie, musisz zainstalować specjalny zestaw narzędzi (ang. preset) dla Flow.

Jeśli używasz Yarna, uruchom:

yarn add --dev @babel/preset-flow

Jeśli używasz npma, uruchom:

npm install --save-dev @babel/preset-flow

Następnie dodaj zestaw flow do swojej konfiguracji Babela. Na przykład, jeśli konfiguracja w twoim projekcie jest trzymana w pliku .babelrc, mógłby on wyglądać następująco:

{
 "presets": [
  "@babel/preset-flow",  "react"
 ]
}

Pozwoli ci to używać w kodzie składni Flow.

Uwaga:

Flow nie wymaga użycia zestawu react, jednak często są one używane w parze. Flow sam w sobie rozumie składnię JSX.

Inne sposoby konfiguracji etapu budowania

Jeśli nie korzystasz ani z Create React App, ani z Babela, możesz użyć paczki flow-remove-types, która usunie deklaracje typów.

Korzystanie z Flow

Jeśli udało ci się skonfigurować wszystko, co opisaliśmy powyżej, możesz śmiało uruchomić Flow po raz pierwszy.

yarn flow

Jeśli używasz npma, uruchom:

npm run flow

Powinien pojawić się następujący komunikat (“Brak błędów!”):

No errors!
✨ Done in 0.17s.

Dodawanie adnotacji w Flow

Domyślnie Flow sprawdza tylko te pliki, które zawierają następującą linię:

// @flow

Zwykle umieszcza się ją na początku pliku. Spróbuj dodać ją do kilku plików i uruchom yarn flow lub npm run flow, aby sprawdzić, czy Flow znalazł jakieś błędy.

Istnieje również pewien sposób, by wymusić na Flow sprawdzanie wszystkich plików, bez względu na to, czy zawierają powyższą adnotację. W istniejących projektach może to wprowadzić niemałe zamieszanie, jednak sensowne jest ustawienie tej opcji w nowych projektach, w których od początku chcemy mieć zapewnione sprawdzanie typów przez Flow.

Masz już wszystko! Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat Flow, przeczytaj:

TypeScript

TypeScript jest językiem programowania rozwijanym przez Microsoft. Jest typowanym nadzbiorem języka JavaScript i posiada własny kompilator. Jako język typowany, TypeScript może wyłapywać błędy na etapie budowania, długo zanim aplikacja “ujrzy światło dzienne”. Dowiedz się więcej na temat użycia TypeScriptu w parze z Reactem.

Aby móc używać TypeScriptu, musisz:

 • Dodać TypeScript jako zależność twojego projektu
 • Skonfigurować opcje kompilatora typescriptowego
 • Użyć odpowiednich rozszerzeń nazw plików
 • Dodać definicje dla używanych w projekcie bibliotek

Zacznijmy po kolei.

Używanie TypeScriptu w Create React App

Create React App domyślnie obsługuje TypeScript.

Aby stworzyć nowy projekt mający wsparcie dla TypeScriptu, uruchom:

npx create-react-app my-app --template typescript

Możesz go również dodać do istniejącego projektu stworzonego z Create React App.

Uwaga:

Jeśli używasz Create React App, możesz pominąć resztę instrukcji, ponieważ opisują one ręczną konfigurację, której nie muszą przeprowadzać użytkownicy Create React App.

Dodawanie TypeScriptu do projektu

Wszystko zaczyna się od uruchomienia jednego polecenia w terminalu.

Jeśli używasz Yarna, uruchom:

yarn add --dev typescript

Jeśli używasz npma, uruchom:

npm install --save-dev typescript

Gratulacje! Udało ci się zainstalować w projekcie najnowszą wersję TypeScriptu. Dało nam to dostęp do komendy tsc. Zanim zaczniesz konfigurowanie, dodaj tsc do sekcji "scripts" w pliku package.json:

{
 // ...
 "scripts": {
  "build": "tsc",  // ...
 },
 // ...
}

Konfigurowanie kompilatora TypeScriptu

Kompilator na nic się nie zda, jeśli nie powiemy mu, co ma robić. W TypeScripcie reguły dla kompilatora definiuje się w specjalnym pliku tsconfig.json. Aby wygenerować taki plik:

Jeśli używasz Yarna, uruchom:

yarn run tsc --init

Jeśli używasz npma, uruchom:

npx tsc --init

Kiedy zajrzysz do nowo wygenerowanego pliku tsconfig.json, zobaczysz, jak wiele jest opcji konfiguracji kompilatora. Szczegółowy opis wszystkich opcji znajdziesz tutaj.

Spośród licznych opcji interesować nas będzie rootDir i outDir. Jak można się domyślić, kompilator odczyta pliki typescriptowe i wygeneruje z nich pliki javascriptowe. Jednak chcemy jasno określić, które z nich są plikami źródłowymi, a które wygenerowanym automatycznie kodem.

Zajmiemy się tym w dwóch krokach:

 • Najpierw dostosujmy strukturę naszego projektu do poniższego schematu. Umieśćmy wszystkie pliki źródłowe w folderze src.
├── package.json
├── src
│  └── index.ts
└── tsconfig.json
 • Następnie skonfigurujmy kompilator tak, by wiedział, gdzie są pliki źródłowe, a gdzie folder docelowy na wygenerowane pliki.
// tsconfig.json

{
 "compilerOptions": {
  // ...
  "rootDir": "src",  "outDir": "build"  // ...
 },
}

Świetnie! Teraz, gdy tylko uruchomimy skrypt budujący, kompilator wygeneruje pliki z kodem javascriptowym do folderu build. Projekt TypeScript React Starter zawiera plik tsconfig.json z rozsądną konfiguracją początkową dla nowych projektów.

Zwykle nie trzyma się wygenerowanych plików javascriptowych w repozytorium, więc upewnij się, że folder ten dodany jest do listy .gitignore.

Rozszerzenia plików

W Reakcie kod komponentów zwykle umieszcza się w plikach .js. W TypeScripcie mamy do wyboru dwa rozszerzenia:

.ts jest domyślnym rozszerzeniem plików, natomiast .tsx służy do oznaczania plików, które zawierają składnię JSX.

Uruchamianie TypeScriptu

Jeśli udało ci się wykonać powyższe instrukcje, możesz śmiało uruchomić TypeScript po raz pierwszy.

yarn build

Lub jeśli używasz npma:

npm run build

Jeśli nie wyświetlił się żaden komunikat, to znaczy, że kompilacja przebiegła pomyślnie.

Definicje typów

Aby móc wyświetlać błędy i sugestie dla innych paczek, kompilator polega na plikach z deklaracjami. Plik z deklaracjami dostarcza wszystkie informacje na temat typów w danej bibliotece. Pozwala to na używanie w naszym projekcie bibliotek javascriptowych z rejestru npm.

Istnieją dwa główne miejsca, z których odczytamy typy dla biblioteki:

Dołączone - Niektóre biblioteki dołączają własne typy z deklaracjami. Jest to korzystne dla nas, ponieważ będziemy mogli zacząć korzystać z paczki zaraz po jej zainstalowaniu. Aby upewnić się, że biblioteka posiada dołączone typy, poszukaj w niej pliku index.d.ts. Niektóre biblioteki wyszczególniają ten plik w package.json pod kluczem typings lub types.

DefinitelyTyped - DefinitelyTyped to ogromne repozytorium deklaracji typów dla bibliotek, które nie dołączają swoich własnych typów. Deklaracje te są crowd-source’owane i zarządzane przez firmę Microsoft oraz przez kontrybutorów open source’owych. Dla przykładu, React nie posiada własnego pliku z deklaracjami typów. Zamiast tego możemy pobrać go z DefinitelyTyped. Aby to zrobić, wpisz w terminalu następujące polecenie.

# yarn
yarn add --dev @types/react

# npm
npm i --save-dev @types/react

Deklaracje lokalne Czasami paczka, której chcesz użyć, nie posiada własnych typów ani nie ma ich w repozytorium DefinitelyTyped. W takim przypadku możesz stworzyć własny, lokalny plik z deklaracjami declarations.d.ts w głównym katalogu projektu. Przykładowa deklaracja może wyglądać tak:

declare module 'querystring' {
 export function stringify(val: object): string
 export function parse(val: string): object
}

Możesz już zacząć programować! Po więcej informacji o TypeScripcie zajrzyj do poniższych źródeł:

ReScript

ReScript jest typowanym językiem, który kompiluje się do JavaScriptu. Jego głównymi właściwościami są: gwarancja 100% pokrycia typami, pierwszoklasowe (ang. first-class) wsparcie dla JSX oraz dedykowane wiązania dla Reacta, które pozwalają na zintegrowanie z istniejącymi projektami napisanymi w JS/TS.

Aby dowiedzieć się więcej na temat integrowania ReScriptu z istniejącym projektem w JS/React, przeczytaj dokumentację.

Kotlin

Kotlin jest statycznie typowanym językiem rozwijanym przez JetBrains. Docelowe platformy dla niego to JVM, Android, LLVM i JavaScript.

JetBrains rozwija i utrzymuje kilka narzędzi dedykowanych dla społeczności Reacta: API dla React, jak również Create React Kotlin App. To ostatnie narzędzie pozwala na wystartowanie aplikacji reactowej z Kotlinem bez żadnego konfigurowania projektu.

Inne języki

Zauważ, że istnieją jeszcze inne statycznie typowane języki, kompilowane do JavaScriptu i przez to kompatybilne z Reactem. Na przykład F#/Fable z elmish-react. Zajrzyj na ich strony internetowe po więcej informacji. Jeśli znasz jeszcze jakieś inne statycznie typowane języki, które współgrają z Reactem, nie wahaj się dodać ich do tej strony!

Is this page useful?Edytuj tę stronę