We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Właściwość renderująca

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Render props are used in modern React, but aren’t very common.
For many cases, they have been replaced by custom Hooks.

Określenie “właściwość renderująca” odnosi się do techniki współdzielenia kodu pomiędzy komponentami reactowymi, przy użyciu właściwości, której wartością jest funkcja.

Komponent z właściwością renderującą przyjmuje funkcję, zwracającą element reactowy, a następnie wywołuje ją, nie implementując jednocześnie logiki renderowania tego komponentu.

<DataProvider render={data => (
 <h1>Cześć, {data.target}</h1>
)}/>

Biblioteki używające właściwości renderujących to m.in. React Router, Downshift oraz Formik.

W tym dokumencie przedyskutujemy przydatność właściwości renderujących i dowiemy się, jak napisać je samodzielnie.

Użycie właściwości renderujących przy zagadnieniach przekrojowych (ang. cross-cutting concerns)

Komponenty są podstawowym sposobem na wielokrotne używanie funkcjonalności w Reakcie. Nie zawsze jednak jest oczywiste, jak należy współdzielić stan czy zachowanie zawarte w jednym komponencie, tak aby miały do nich dostęp inne komponenty.

Za przykład niech posłuży komponent śledzący pozycję kursora w aplikacji internetowej:

class MouseTracker extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>
    <h1>Porusz myszką!</h1>
    <p>Aktualna pozycja kursora to ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

Podczas gdy kursor przemieszcza się po ekranie, komponent wyświetla jego koordynaty (x, y) wewnątrz znacznika <p>.

Pytanie brzmi: jak użyć ponownie tego zachowania w innym komponencie? Innymi słowy, jeżeli inny komponent potrzebuje współrzędnych pozycji kursora, czy możemy zaimplementować to zachowanie tak, abyśmy mogli łatwo współdzielić je z tym komponentem?

Ponieważ komponenty są podstawowym sposobem na wielokrotne używanie funkcjonalności w Reakcie, spróbujmy przekształcić trochę powyższy kod tak, aby wykorzystać komponent <Mouse> zawierający w sobie zachowanie wymagane przez inny komponent.

// Komponent <Mouse> posiada funkcjonalność, której potrzebujemy...
class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/* ...ale jak wyrenderować coś innego niż <p>? */}
    <p>The current mouse position is ({this.state.x}, {this.state.y})</p>
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <>
    <h1>Porusz myszką!</h1>
    <Mouse />
   </>
  );
 }
}

Teraz komponent <Mouse> implementuje wszystkie zachowania związane z nasłuchiwaniem na zdarzenie mousemove i przechowuje pozycję kursora (x, y), jednak nie jest jeszcze w pełni reużywalny.

Dla przykładu, powiedzmy że mamy komponent <Cat>, który renderuje obrazek kota goniącego kursor na ekranie. Moglibyśmy użyć właściwości <Cat mouse={{ x, y }}>, aby przekazać komponentowi koordynaty kursora, tak aby wiedział, gdzie umieścić obrazek kota.

Początkowo możesz chcieć wyrenderować komponent <Cat> wewnątrz metody render komponentu <Mouse>, na przykład w ten sposób:

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class MouseWithCat extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Moglibyśmy w tym miejscu po prostu zamienić <p> na <Cat>... ale później
     musielibyśmy stworzyć oddzielny komponent <MouseWithSomethingElse>
     dla każdego przypadku użycia, dlatego też <MouseWithCat>
     nie jest jeszcze w pełni używalny wielokrotnie.
    */}
    <Cat mouse={this.state} />
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Porusz myszką!</h1>
    <MouseWithCat />
   </div>
  );
 }
}

To podejście zadziałałoby w naszym specyficznym przypadku, ale nie osiągneliśmy prawdziwego celu, jakim jest hermetyzacja zachowania w taki sposób, aby można było je wykorzystywać wielokrotnie. W takim przypadku, za każdym razem gdy potrzebowalibyśmy inaczej wyświetlić coś na podstawie pozycji kursora, musielibyśmy stworzyć nowy komponent (innymi słowy, kolejny <MouseWithCat>), który wyrenderuje coś w odpowiedni sposób.

I tutaj do akcji wkracza właściwość renderująca. Zamiast na stałe osadzać <Cat> wewnątrz komponentu <Mouse>, jednocześnie zmieniając wyrenderowany przez niego wynik, możemy dostarczyć do komponentu <Mouse> właściwość będącą funkcją. Funkcja ta w sposób dynamiczny będzie określać, co powinno zostać wyrenderowane.

class Cat extends React.Component {
 render() {
  const mouse = this.props.mouse;
  return (
   <img src="/cat.jpg" style={{ position: 'absolute', left: mouse.x, top: mouse.y }} />
  );
 }
}

class Mouse extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleMouseMove = this.handleMouseMove.bind(this);
  this.state = { x: 0, y: 0 };
 }

 handleMouseMove(event) {
  this.setState({
   x: event.clientX,
   y: event.clientY
  });
 }

 render() {
  return (
   <div style={{ height: '100vh' }} onMouseMove={this.handleMouseMove}>

    {/*
     Zamiast używać statycznej reprezentacji tego co renderuje <Mouse>,
     użyj właściwości `render`, aby dynamicznie określić, co należy wyrenderować.
    */}
    {this.props.render(this.state)}
   </div>
  );
 }
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Porusz myszką!</h1>
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

Teraz, zamiast faktycznie klonować komponent <Mouse> i na stałe wpisywać coś innego w jego metodzie render dla poszczególnych przypadków, dostarczamy właściwość render, której komponent <Mouse> może użyć do dynamicznego określenia renderowanego wyniku.

Konkretnie rzecz ujmując, właściwość renderująca jest funkcją, której komponent używa, aby wiedzieć, co ma wyrenderować.

Ta technika powoduje, że zachowanie, które chcemy współdzielić, staje się niezwykle przenośne. Aby uzyskać zamierzony efekt, wyrenderuj komponent <Mouse> wraz z właściwością render, która określi, co powinno zostać wyrenderowane biorąc pod uwagę aktualną pozycję (x, y) kursora myszy.

Ciekawostką, o której warto wspomnieć podczas opisywania właściwości renderujących, jest to, że większość komponentów wyższego rzędu (ang. higher-order components, HOC) można zaimplementować przy użyciu zwykłego komponentu z właściwością renderującą. Dla przykładu, jeżeli wolisz korzystać z komponentu wyższego rzędu withMouse zamiast komponentu <Mouse>, możesz z łatwością go stworzyć przy użyciu <Mouse> z właściwością renderującą:

// Jeżeli z jakiegoś powodu naprawdę potrzebujesz HOC-a, możesz go łatwo
// stworzyć używając zwykłego komponentu z właściwością renderującą!
function withMouse(Component) {
 return class extends React.Component {
  render() {
   return (
    <Mouse render={mouse => (
     <Component {...this.props} mouse={mouse} />
    )}/>
   );
  }
 }
}

Użycie właściwości renderującej powoduje, że jest możliwe użycie obu wzorców.

Używanie właściwości innych niż render

Pamiętaj, że pomimo iż wzorzec nosi nazwę “właściwości renderującej” (ang. render prop), nie musisz używać właściwości o nazwie render, aby go zastosować. W zasadzie każda właściwość, która jest funkcją służącą do określenia, co powinno zostać wyrenderowane, jest technicznie rzecz ujmując “właściwością renderującą”.

Pomimo że powyższe przykłady używają nazwy render, moglibyśmy po prostu użyć właściwości children!

<Mouse children={mouse => (
 <p>Pozycja kursora to {mouse.x}, {mouse.y}</p>
)}/>

Pamiętaj, że w JSX właściwości children nie musisz przekazywać na liście “atrybutów” twojego elementu. Zamiast tego możesz ją umieścić bezpośrednio wewnątrz znacznika!

<Mouse>
 {mouse => (
  <p>Pozycja kursora to {mouse.x}, {mouse.y}</p>
 )}
</Mouse>

Powyższa technika stosowana jest w bibliotece react-motion.

Jako że ta technika wydaje się trochę niecodzienna, podczas projektowania swojego API prawdopodobnie zechcesz jawnie określić w propTypes komponentu, że właściwość children powinna być funkcją.

Mouse.propTypes = {
 children: PropTypes.func.isRequired
};

Ostrzeżenia

Uważaj przy stosowaniu właściwości renderującej dla komponentów dziedziczących po React.PureComponent

Jeżeli stworzysz funkcję wewnątrz metody render, użycie właściwości renderującej może zniwelować korzyści płynące z użycia React.PureComponent. Dzieje się tak ponieważ płytkie porównanie (ang. shallow comparison) dla nowych właściwości zawsze będzie zwracać wartość false, a w tym przypadku każde wywołanie render będzie generować nową wartość dla właściwości renderującej.

Dla przykładu, kontynuując z komponentem <Mouse>, jeżeli Mouse rozszerzałaby klasę React.PureComponent zamiast React.Component, nasz przykład wyglądałby tak:

class Mouse extends React.PureComponent {
 // Ta sama implementacja co wyżej...
}

class MouseTracker extends React.Component {
 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Porusz myszką!</h1>

    {/*
     Źle! Wartość właściwości `render` będzie
     inna przy każdym wywołaniu metody render.
    */}
    <Mouse render={mouse => (
     <Cat mouse={mouse} />
    )}/>
   </div>
  );
 }
}

W tym przykładzie, za każdym razem gdy <MouseTracker> jest renderowany, generowana jest nowa funkcja jako wartość dla właściwości <Mouse render>. Zatem w pierwszej kolejności neguje to efekt rozszerzania React.PureComponent przez komponent <Mouse>!

Aby obejść ten problem, możesz zdefiniować właściwość jako metodę instancji klasy:

class MouseTracker extends React.Component {
 // Zdefiniowana jako metoda instancji, `this.renderTheCat` zawsze
 // odnosi się do *tej samej* funkcji podczas użycia w metodzie render
 renderTheCat(mouse) {
  return <Cat mouse={mouse} />;
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <h1>Porusz myszką!</h1>
    <Mouse render={this.renderTheCat} />
   </div>
  );
 }
}

W przypadkach gdy nie możesz zdefiniować właściwości statycznej (na przykład, dlatego że musisz domknąć właściwości komponentu i/lub jego stan), <Mouse> powinien rozszerzać klasę React.Component.

Is this page useful?Edytuj tę stronę