We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Używanie hooka stanu

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Hooki są nowym dodatkiem w Reakcie 16.8. Pozwalają one na wykorzystanie stanu i innych funkcjonalności Reacta, bez użycia klas.

We wstępie przedstawiliśmy hooki za pomocą następującego przykładu:

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // Zadeklaruj nową zmienną stanu, którą nazwiemy „count” const [count, setCount] = useState(0);
 return (
  <div>
   <p>Kliknięto {count} razy</p>
   <button onClick={() => setCount(count + 1)}>
    Kliknij mnie
   </button>
  </div>
 );
}

Naszą naukę o hookach rozpoczniemy, porównując ten kod z jego przykładowym odpowiednikiem w klasie.

Odpowiednik w klasie

Jeżeli używałeś już klas w Reakcie, ten kod powinien wyglądać znajomo:

class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {
   count: 0
  };
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>Kliknięto {this.state.count} razy</p>
    <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
     Kliknij mnie
    </button>
   </div>
  );
 }
}

Stan inicjalizowany jest wartością { count: 0 }, a następnie, kiedy użytkownik naciska przycisk, inkrementujemy właściwość state.count, wywołując metodę this.setState(). W dalszej części tego rozdziału będziemy posiłkować się fragmentami kodu z tego przykładu.

Uwaga

Być może zastanawiasz się, dlaczego pokazujemy tutaj licznik zamiast bardziej „życiowego” przykładu. Pozwoli nam to skupić się na samym interfejsie API, póki stawiamy nasze pierwsze kroki z hookami.

Hooki i komponenty funkcyjne

Przypomnijmy, reactowe komponenty funkcyjne wyglądają następująco:

const Example = (props) => {
 // Tutaj możesz korzystać z hooków!
 return <div />;
}

albo tak:

function Example(props) {
 // Tutaj możesz korzystać z hooków!
 return <div />;
}

Być może spotkałeś się z nazwą „komponenty bezstanowe”. Jako że właśnie przedstawiamy sposób na korzystanie ze stanu wewnątrz takich komponentów, wolimy nazywać je „komponentami funkcyjnymi”.

Hooki nie działają w klasach. Ale możesz używać ich zamiast klas.

Czym jest hook?

Nasz nowy przykład rozpoczniemy importując hook useState z Reacta:

import React, { useState } from 'react';
function Example() {
 // ...
}

Czym jest hook? Hook jest specjalną funkcją, która pozwala „zahaczyć się” w wewnętrzne mechanizmy Reacta. Na przykład useState jest hookiem, który pozwala korzystać ze stanu w komponencie funkcyjnym. W kolejnych rozdziałach poznamy inne hooki.

Kiedy powinno się korzystać z hooków? Jeśli po stworzeniu komponentu funkcyjnego zorientujesz się, że potrzebujesz przechować kilka wartości w stanie, dotychczas musiałeś zamienić taki komponent na klasę. Teraz możesz skorzystać z hooka z wewnątrz istniejącego komponentu funkcyjnego. Zobaczmy jak to działa!

Uwaga

Istnieje kilka specjalnych zasad, które mówią o tym kiedy możesz, a kiedy nie możesz używać hooków w komponencie. Więcej szczegółów poznamy w rozdziale pt. „Zasady korzystania z hooków”.

Zadeklarowanie zmiennej stanu

W klasie inicjalizujemy stan count z wartością 0, poprzez ustawienie właściwości this.state na { count: 0 } w konstruktorze.

class Example extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {   count: 0  }; }

W komponencie funkcyjnym nie mamy dostępu do this, więc nie możemy przypisywać, ani odczytać wartości właściwości this.state. Zamiast tego wywołamy hook useState bezpośrednio z wewnątrz naszego komponentu:

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // Zadeklaruj nową zmienną stanu, którą nazwiemy „count” const [count, setCount] = useState(0);

Co w zasadzie robi wywołanie useState? Deklaruje ono „zmienną stanu”. Nasza zmienna nazywa się count, ale możemy nazwać ją, jak tylko chcemy, na przykład banan. Jest to sposób na „przechowanie” wartości pomiędzy wywołaniami funkcji — useState jest nowym sposobem, na wykorzystanie dokładnie tych samych możliwości, jakie daje this.state w klasach. Zwykle zmienne „znikają” kiedy funkcja kończy działanie, ale zmienne stanu są przechowywane przez Reacta.

Co przekazujemy do useState jako argumenty? Jedynym argumentem, jaki przyjmuje hook useState() jest początkowa wartość stanu. W przeciwieństwie do klas stan nie musi być obiektem. Możemy przechowywać liczbę lub ciąg znaków, jeżeli to wszystko, czego potrzebujemy. W naszym przykładzie chcemy przechować jedynie wartość liczbową, ile razy użytkownik nacisnął przycisk. Dlatego też przekazujemy 0 jako stan początkowy naszej zmiennej. (Jeżeli chcielibyśmy przechować kolejną wartość w stanie, wywołalibyśmy useState() po raz drugi.)

Co zwraca wywołanie useState? Zwraca ono parę wartości: aktualną wartość stanu i funkcję, która pozwala go aktualizować. Dlatego stosujemy zapis const [count, setCount] = useState(). Jest to podobne do właściwości this.state.count i metody this.setState w klasie, z tą różnicą, że tutaj dostajesz je w parze. Jeżeli nie znasz składni, której użyliśmy, wrócimy do tego przy końcu tego rozdziału.

Teraz, kiedy wiemy już, co robi hook useState, nasz przykład powinien nabrać większego sensu:

import React, { useState } from 'react';

function Example() {
 // Zadeklaruj nową zmienną stanu, którą nazwiemy „count” const [count, setCount] = useState(0);

Deklarujemy zmienną stanu, którą nazwaliśmy count i ustawiamy jej wartość na 0. React będzie pamiętał jej aktualną wartość pomiędzy kolejnymi renderowaniami i dostarczy najnowszą wartość do naszej funkcji. Jeżeli chcemy zaktualizować obecną wartość count, możemy wywołać funkcję setCount.

Uwaga

Być może zastanawiasz się — dlaczego funkcja useState (pol. używaj stanu) nie nazywa się createState (pol. stwórz stan)?

Nazwa „Create” (pol. tworzyć) nie byłaby zbyt trafna, ponieważ stan tworzony jest tylko wtedy, gdy komponent renderowany jest za pierwszym razem. Podczas kolejnych renderowań useState zwraca aktualny stan. Gdyby nie to, nie mogłoby być mowy o żadnym „stanie” (ang. state)! Istnieje też powód, dla którego nazwa hooka zawsze rozpoczyna się od use. Więcej na ten temat dowiemy się w rozdziale pt. „Zasady korzystania z hooków”.

Odczytywanie wartości stanu

Jeśli chcemy wyświetlić aktualną wartość stanu licznika w klasie, odczytamy wartość właściwości this.state.count:

 <p>Kliknięto {this.state.count} razy</p>

Wewnątrz funkcji, możemy użyć bezpośrednio zmiennej count:

 <p>Kliknięto {count} razy</p>

Aktualizowanie wartości stanu

Aby zaktualizować wartość stanu count w klasie, musimy wywołać metodę this.setState():

 <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>  Kliknij mnie
 </button>

Wewnątrz funkcji mamy już zadeklarowane zmienne setCount i count, więc nie potrzebujemy this:

 <button onClick={() => setCount(count + 1)}>  Kliknij mnie
 </button>

Podsumowanie

Teraz podsumujmy linijka po linijce to, czego się nauczyliśmy i sprawdźmy naszą wiedzę.

 1: import React, { useState } from 'react'; 2:
 3: function Example() {
 4:  const [count, setCount] = useState(0); 5:
 6:  return (
 7:   <div>
 8:    <p>Kliknięto {count} razy</p>
 9:    <button onClick={() => setCount(count + 1)}>10:     Kliknij mnie
11:    </button>
12:   </div>
13:  );
14: }
 • Linia 1: Importujemy hooka useState z biblioteki React. Pozwala nam to na używanie lokalnego stanu w komponencie funkcyjnym.
 • Linia 4: Wewnątrz komponentu Example, poprzez wywołanie hooka useState, deklarujemy nową zmienną stanu. Wywołanie zwraca parę wartości, którym nadajemy nazwy. Naszą zmienną nazywamy count (pol. licznik), ponieważ przechowuje ona liczbę naciśnięć przycisku. Inicjalizujemy ją z domyślną wartością, poprzez przekazanie 0 jako jedynego argumentu do funkcji useState. Jako druga zwrócona jest funkcja, która pozwala aktualizować wartość count, więc nazwiemy ją setCount (pol. ustawić licznik).
 • Linia 9: Kiedy użytkownik naciska przycisk wywołujemy funkcję setCount z nową wartością. React wyrenderuje ponownie komponent Example, przekazując do niego nową wartość zmiennej count.

Z początku wszystkie te informacje mogą wydawać się trudne do „przetrawienia”. Nie spiesz się! Jeżeli zgubisz się gdzieś czytając wyjaśnienie, spójrz na kod jeszcze raz i spróbuj go przeczytać ponownie od góry do dołu. Obiecujemy, kiedy spróbujesz „zapomnieć”, jak działa stan w klasach i spojrzysz na kod świeżym okiem, nabierze to sensu.

Wskazówka: Co oznaczają nawiasy kwadratowe?

Być może zauważyłeś nawiasy kwadratowe, kiedy deklarowaliśmy zmienną stanu:

 const [count, setCount] = useState(0);

Nazwy po lewej nie są częścią interfejsu API Reacta. Możesz nadać własne nazwy zmiennym stanu:

 const [fruit, setFruit] = useState('banan');

Ta składnia JavaScriptu nazwana jest przypisaniem destrukturyzującym tablic. Oznacza to, że tworzymy dwie zmienne fruit i setFruit — gdzie fruit jest pierwszą wartością zwróconą przez useState, a setFruit drugą. Jest to odpowiednik następującego kodu:

 var fruitStateVariable = useState('banan'); // Zwraca parę
 var fruit = fruitStateVariable[0]; // Pierwszy element pary
 var setFruit = fruitStateVariable[1]; // Drugi element pary

Kiedy deklarujemy zmienną stanu, korzystając z funkcji useState, zwraca ona parę — dwuelementową tablicę. Pierwszym elementem jest aktualna wartość, a drugim funkcja, która pozwala go aktualizować. Używanie zapisu [0] i [1] do uzyskiwania dostępu do nich jest nieco mylące, ponieważ mają one określone znaczenie. Dlatego używamy składni przypisania destrukturyzującego.

Uwaga

Być może zastanawiasz się, skąd React wie, któremu konkretnie komponentowi odpowiada każde wywołanie useState, jeśli nie przekazujemy Reactowi obiektu this ani nic podobnego. Na to pytanie (i wiele innych) odpowiemy w rozdziale pt. „Hooki - FAQ”.

Wskazówka: Używanie kilku zmiennych stanu

Deklarowanie zmiennych stanu jako pary [something, setSomething] jest przydatne także dlatego, że pozwala ci na używanie różnych nazw, dla różnych zmiennych stanu, jeśli chcemy korzystać z więcej niż jednej:

function ExampleWithManyStates() {
 // Declare multiple state variables!
 const [age, setAge] = useState(42);
 const [fruit, setFruit] = useState('banan');
 const [todos, setTodos] = useState([{ text: 'Nauczyć się hooków' }]);

W powyższym komponencie, mamy lokalne zmienne age, fruit i todos i możemy każdą z nich zaktualizować z osobna.

 function handleOrangeClick() {
  // Similar to this.setState({ fruit: 'orange' })
  setFruit('orange');
 }

Nie musisz używać kilku zmiennych stanu. Zmienne stanu mogą równie dobrze przechowywać obiekty i tablice, więc wciąż możesz grupować powiązane dane. Jednakże, w przeciwieństwie do metody this.setState w klasie, aktualizowanie zmiennej stanu zawsze nadpisuje jej wartość, zamiast scalać stare i nowe wartości.

W rozdziale pt. „Hooki - FAQ” wypisaliśmy zalecenia dotyczące podziału niezależnych zmiennych stanu.

Kolejne kroki

Ten rozdział poświęciliśmy jednemu z hooków dostarczanych przez Reacta — useState. Czasami będziemy też nazywać go „hookiem stanu”. Pozwala on nam dodać lokalny stan do reactowych komponentów funkcyjnych, co zrobiliśmy po raz pierwszy w historii!

Dowiedzieliśmy się też troszeczkę o tym, czym w zasadzie są hooki. Hooki to funkcje, które pozwalają „zahaczyć się” w wewnętrzne mechanizmy Reacta z wewnątrz komponentów funkcyjnych. Ich nazwy muszą zaczynać się od use i istnieje szereg innych hooków, których jeszcze nie poznaliśmy.

Zapoznajmy się więc z kolejnym hookiem: useEffect. Pozwala on na przeprowadzanie „efektów ubocznych” (ang. side effects) w komponentach i jest podobony do metod cyklu życia w klasach.

Is this page useful?Edytuj tę stronę