We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Komponenty niekontrolowane

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

W większości przypadków zalecamy stosowanie komponentów kontrolowanych do implementacji formularzy. W komponencie kontrolowanym, dane formularza są obsługiwane przez komponent reactowy. Alternatywą są komponenty niekontrolowane, w których dane formularza są obsługiwane przez sam DOM.

Aby stworzyć komponent niekontrolowany, zamiast pisać funkcję obsługującą każdą zmianę stanu, możesz użyć właściwości ref, aby uzyskać wartości formularza z DOM.

Na przykład, ten kod akceptuje pojedynczą nazwę w komponencie niekontrolowanym:

class NameForm extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
  this.input = React.createRef(); }

 handleSubmit(event) {
  alert('Podano następujące imię: ' + this.input.current.value);  event.preventDefault();
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Imię:
     <input type="text" ref={this.input} />    </label>
    <input type="submit" value="Wyślij" />
   </form>
  );
 }
}

Przetestuj kod na CodePen

Ponieważ komponent niekontrolowany zachowuje źródło prawdy w DOM, czasami łatwiej jest zintegrować kod reactowy z kodem niereactowym, gdy używa się komponentów niekontrolowanych. Użycie komponentów niekontrolowanych pozwala zaimplementować formularz “na szybko” dzięki mniejszej ilości kodu. Zwykle jednak powinno używać się komponentów kontrolowanych.

Jeśli nadal nie jest jasne, jakiego rodzaju komponentu należy użyć w konkretnej sytuacji, pomocny może okazać się ten artykuł o kontrolowanych i niekontrolowanych polach formularza.

Wartości domyślne

W reactowym cyklu życia renderowania, wartość atrybutu value przypisanego do elementów formularza zastąpi wartość w DOM. W przypadku komponentu niekontrolowanego często zależy nam, aby to React określił wartość początkową, ale by kolejne aktualizacje pozostały niekontrolowane. Aby obsłużyć ten przypadek, zamiast atrybutu value można podać atrybut defaultValue. Warto jednak pamiętać, że zmiana wartości defaultValue po tym, jak komponent zostanie już zamontowany, nie będzie miała wpływu na to, co trafi do DOM.

render() {
 return (
  <form onSubmit={this.handleSubmit}>
   <label>
    Imię:
    <input
     defaultValue="Bob"     type="text"
     ref={this.input} />
   </label>
   <input type="submit" value="Wyślij" />
  </form>
 );
}

Podobnie <input type="checkbox"> i <input type="radio"> obsługują atrybut defaultChecked, a <select> i <textarea> obsługują defaultValue.

Znacznik input dla plików

W HTML-u <input type="file"> pozwala użytkownikowi wybrać z pamięci urządzenia jeden lub więcej plików, które mają zostać przesłane na serwer lub obsłużone przez JavaScript za pomocą interfejsu File API.

<input type="file" />

W Reakcie <input type="file" /> jest zawsze komponentem niekontrolowanym, ponieważ jego wartość może ustawić tylko użytkownik - nie można jej ustawić programowo.

Do interakcji z plikami należy używać interfejsu File API. Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć odwołanie do węzła DOM, aby uzyskać dostęp do plików za pomocą procedury obsługi wysłania formularza:

class FileInput extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.handleSubmit = this.handleSubmit.bind(this);
  this.fileInput = React.createRef(); }
 handleSubmit(event) {
  event.preventDefault();
  alert(
   `Wybrany plik - ${this.fileInput.current.files[0].name}`  );
 }

 render() {
  return (
   <form onSubmit={this.handleSubmit}>
    <label>
     Prześlij plik:
     <input type="file" ref={this.fileInput} />    </label>
    <br />
    <button type="submit">Wyślij</button>
   </form>
  );
 }
}

const root = ReactDOM.createRoot(
 document.getElementById('root')
);
root.render(<FileInput />);

Try it on CodePen

Is this page useful?Edytuj tę stronę