We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Przykłady i dobre praktyki

Wzorce często używane przy testowaniu komponentów reactowych.

Uwaga:

Ten rozdział zakłada, że do uruchamiania testów używasz Jesta. Jeśli używasz innego narzędzia, konieczne będzie dostosowanie kodu do jego interfejsu API, jednak ogólny schemat rozwiązania powinien być taki sam. Aby dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji środowiska testowego, przeczytaj rozdział pt. “Środowiska testowe”.

W tym rozdziale będziemy głównie używać komponentów funkcyjnych. Mimo to z powodzeniem możesz zastąpić je komponentami klasowymi, ponieważ opisane tu rozwiązania nie zależą od sposobu implementacji.


Setup/Teardown (pol. Ustawienie/Zniszczenie)

Zwykle w każdym teście chcemy wyrenderować nasze drzewo reactowe do elementu DOM umieszczonego w globalnym obiekcie document. Tylko wtedy nasze komponenty będą otrzymywać zdarzenia DOM. Po zakończonym teście musimy “posprzątać”, odmontowując drzewo od obiektu document.

Popularnym sposobem na to jest użycie pary bloków beforeEach (pol. przed każdym) oraz afterEach (pol. po każdym) uruchamianych przy każdym teście, które gwarantują pełną izolację wszelkich efektów ubocznych w naszych testach:

import { unmountComponentAtNode } from "react-dom";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

Możesz skorzystać z innego podejście. Pamiętaj jednak, że należy posprzątać, nawet jeśli test nie przejdzie pomyślnie. W przeciwnym wypadku testy staną się “dziurawe” i będą mogły wpływać na działanie innych testów. Znacznie utrudni to szukanie błędów.


act()

Podczas pisania testów interfejsu UI, zadania takie jak: renderowanie, obsługa zdarzeń czy pobieranie danych można traktować jako “jednostki” interakcji z interfejsem użytkownika. Moduł react-dom/test-utils dostarcza funkcję pomocniczą act(), która upewnia się, że przed wykonaniem asercji zostają przetworzone wszelkie zmiany dotyczące tych “jednostek”, a drzewo DOM jest aktualne.

act(() => {
 // wyrenderuj komponenty
});
// wykonaj sprawdzenia

Pozwala to na uruchamianie testów w sposób zbliżony do faktycznego zachowania podczas interakcji użytkownika z aplikacją. Pozostałe przykłady w tym rozdziale używają funkcji act(), aby to zagwarantować.

Używanie act() bezpośrednio może wydawać się jednak zbyt rozwlekłe. Aby uniknąć pisania wciąż tego samego kodu, możesz użyć biblioteki takiej jak React Testing Library, której to funkcje pomocnicze są “opakowane” w act().

Uwaga:

Nazwa act pochodzi od zasady Arrange-Act-Assert (pol. Przygotuj-Wykonaj-Sprawdź).


Renderowanie

Komponenty zazwyczaj testuje się poprzez sprawdzenie, czy renderują się one poprawnie dla konkretnych danych wejściowych. Rozważmy następujący komponent wyświetlający wiadomość:

// hello.js

import React from "react";

export default function Hello(props) {
 if (props.name) {
  return <h1>Witaj, {props.name}!</h1>;
 } else {
  return <span>Cześć, nieznajomy</span>;
 }
}

Test dla takiego komponentu może wygląda tak:

// hello.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Hello from "./hello";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("renders with or without a name", () => {
 act(() => {  render(<Hello />, container); }); expect(container.textContent).toBe("Cześć, nieznajomy");
 act(() => {
  render(<Hello name="Janusz" />, container);
 });
 expect(container.textContent).toBe("Witaj, Janusz!");

 act(() => {
  render(<Hello name="Grażyna" />, container);
 });
 expect(container.textContent).toBe("Witaj, Grażyna!");
});

Pobieranie danych

Zamiast odpytywania prawdziwego API w każdym z testów, możesz zamockować żądania przy użyciu sztucznych danych. Dzięki temu testy będą odporne na czasową niedostępność backendu, a także będą wykonywały się szybciej. Uwaga: mimo wszystko warto wydzielić kilka testów do frameworka testującego “end-to-end”, który sprawdzi, czy cała aplikacja działa poprawnie.

// user.js

import React, { useState, useEffect } from "react";

export default function User(props) {
 const [user, setUser] = useState(null);

 async function fetchUserData(id) {
  const response = await fetch("/" + id);
  setUser(await response.json());
 }

 useEffect(() => {
  fetchUserData(props.id);
 }, [props.id]);

 if (!user) {
  return "Wczytywanie...";
 }

 return (
  <details>
   <summary>{user.name}</summary>
   <strong>{user.age}</strong> lat
   <br />
   adres: {user.address}
  </details>
 );
}

Testy dla takiego komponentu mogłyby wyglądać następująco:

// user.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";
import User from "./user";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("wyświetla dane użytkownika", async () => {
 const fakeUser = {  name: "Jan Kowalski",  age: "32",  address: "ul. Zimna 12, Pcim Dolny" }; jest.spyOn(global, "fetch").mockImplementation(() =>  Promise.resolve({   json: () => Promise.resolve(fakeUser)  }) );
 // Użyj asynchronicznej wersji funkcji act, aby poczekać na zakończenie efektu
 await act(async () => {
  render(<User id="123" />, container);
 });

 expect(container.querySelector("summary").textContent).toBe(fakeUser.name);
 expect(container.querySelector("strong").textContent).toBe(fakeUser.age);
 expect(container.textContent).toContain(fakeUser.address);

 // usuń mock, aby zapewnić izolację testu global.fetch.mockRestore();});

Mockowanie modułów

Niektóre moduły mogą nie działać poprawnie w środowisku testowym lub mogą być nieistotne z perspektywy danego testu. Mockowanie takich modułów przy użyciu “udawanych” (ang. dummy) modułów może znacznie ułatwić pisanie testów do własnego kodu.

Rozważmy komponent Contact, który zawiera w sobie komponent GoogleMap z biblioteki zewnętrznej:

// map.js

import React from "react";

import { LoadScript, GoogleMap } from "react-google-maps";
export default function Map(props) {
 return (
  <LoadScript id="script-loader" googleMapsApiKey="TWOJ_KLUCZ_API">
   <GoogleMap id="example-map" center={props.center} />
  </LoadScript>
 );
}

// contact.js

import React from "react";
import Map from "./map";

export default function Contact(props) {
 return (
  <div>
   <address>
    Skontaktuj się z {props.name} za pomocą{" "}
    <a data-testid="email" href={"mailto:" + props.email}>
     e-maila
    </a>
    lub <a data-testid="site" href={props.site}>
     strony internetowej
    </a>.
   </address>
   <Map center={props.center} />
  </div>
 );
}

Jeśli nie chcemy ładować tego komponentu w ramach naszych testów, możemy go zamockować przy użyciu udawanego komponentu:

// contact.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Contact from "./contact";
import MockedMap from "./map";

jest.mock("./map", () => { return function DummyMap(props) {  return (   <div data-testid="map">    {props.center.lat}:{props.center.long}   </div>  ); };});
let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("wyświetla informacje kontaktowe", () => {
 const center = { lat: 0, long: 0 };
 act(() => {
  render(
   <Contact
    name="Jan Kowalski"
    email="test@example.com"
    site="http://test.com"
    center={center}
   />,
   container
  );
 });

 expect(
  container.querySelector("[data-testid='email']").getAttribute("href")
 ).toEqual("mailto:test@example.com");

 expect(
  container.querySelector('[data-testid="site"]').getAttribute("href")
 ).toEqual("http://test.com");

 expect(container.querySelector('[data-testid="map"]').textContent).toEqual(
  "0:0"
 );
});

Zdarzenia

Sugerujemy, aby do elementów DOM przesyłać prawdziwe zdarzenia DOM, a następnie sprawdzać wynik ich działania. Rozważmy następujący komponent Toggle:

// toggle.js

import React, { useState } from "react";

export default function Toggle(props) {
 const [state, setState] = useState(false);
 return (
  <button
   onClick={() => {
    setState(previousState => !previousState);
    props.onChange(!state);
   }}
   data-testid="toggle"
  >
   {state === true ? "Wyłącz" : "Włącz"}
  </button>
 );
}

Testy dla niego mogłyby wyglądać następująco:

// toggle.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Toggle from "./toggle";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);});
afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("zmienia wartość po kliknięciu", () => {
 const onChange = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Toggle onChange={onChange} />, container);
 });

 // zlokalizuj przycisk i wywołaj na nim zdarzenie kliknięcia
 const button = document.querySelector("[data-testid=toggle]");
 expect(button.innerHTML).toBe("Włącz");

 act(() => {
  button.dispatchEvent(new MouseEvent("click", { bubbles: true }));
 });
 expect(onChange).toHaveBeenCalledTimes(1);
 expect(button.innerHTML).toBe("Wyłącz");

 act(() => {
  for (let i = 0; i < 5; i++) {
   button.dispatchEvent(new MouseEvent("click", { bubbles: true }));
  } });

 expect(onChange).toHaveBeenCalledTimes(6);
 expect(button.innerHTML).toBe("Włącz");
});

Poszczególne zdarzenia DOM wraz z ich właściwościami zostały opisane na MDN. Zwróć uwagę, że do każdego zdarzenia musisz przekazać { bubbles: true }, aby mogło ono dotrzeć do Reacta, który z kolei przekaże je do komponentu głównego całej struktury.

Uwaga:

Funkcje pomocnicze w React Testing Library umożliwiają przesyłanie zdarzeń w sposób bardziej zwięzły.


Timery

Twój kod może korzystać z funkcji opartych na timerach, np. setTimeout w celu zaplanowania wykonania jakiejś akcji w przyszłości. W tym przykładzie stworzyliśmy panel wielokrotnego wyboru, który czyści zaznaczenie, jeśli użytkownik nie wybierze niczego w ciągu 5 sekund:

// card.js

import React, { useEffect } from "react";

export default function Card(props) {
 useEffect(() => {
  const timeoutID = setTimeout(() => {
   props.onSelect(null);
  }, 5000);
  return () => {
   clearTimeout(timeoutID);
  };
 }, [props.onSelect]);

 return [1, 2, 3, 4].map(choice => (
  <button
   key={choice}
   data-testid={choice}
   onClick={() => props.onSelect(choice)}
  >
   {choice}
  </button>
 ));
}

W pisaniu testów do tego komponentu pomocne mogą okazać się sztuczne timery z biblioteki Jest. Umożliwiają sprawdzenie stanu komponentu w różnych punktach w czasie.

// card.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";

import Card from "./card";
let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
 jest.useFakeTimers();
});

afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
 jest.useRealTimers();
});

it("powinien zaznaczyć 'null' po upływie czasu", () => {
 const onSelect = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Card onSelect={onSelect} />, container);
 });

 // przesuń timer o 100 milisekund act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(100);
 });
 expect(onSelect).not.toHaveBeenCalled();

 // a teraz dodaj kolejne 5 sekund act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(5000);
 });
 expect(onSelect).toHaveBeenCalledWith(null);
});

it("powinien posprzątać po sobie po usunięciu", () => {
 const onSelect = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Card onSelect={onSelect} />, container);
 });
 act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(100);
 });
 expect(onSelect).not.toHaveBeenCalled();

 // odmontuj aplikację
 act(() => {
  render(null, container);
 });
 act(() => {
  jest.advanceTimersByTime(5000);
 });
 expect(onSelect).not.toHaveBeenCalled();
});

it("powinien umożliwiać zaznacznie", () => {
 const onSelect = jest.fn();
 act(() => {
  render(<Card onSelect={onSelect} />, container);
 });

 act(() => {
  container
   .querySelector("[data-testid='2']")
   .dispatchEvent(new MouseEvent("click", { bubbles: true }));
 });

 expect(onSelect).toHaveBeenCalledWith(2);
});

Możesz używać sztucznych timerów w wybranych przez siebie testach. Na powyższym przykładzie aktywowaliśmy je poprzez wywołanie jest.useFakeTimers(). Główną ich zaletą jest brak konieczności czekania 5 sekund na wykonanie się testu. Ponadto, nie trzeba było wprowadzać na potrzeby testu zawiłych zmian w kodzie komponentu.


Testowanie snapshotowe

Frameworki takie jak Jest pozwalają również na zapisywanie “snapshotów” (pol. zrzutów) danych przy użyciu funkcji toMatchSnapshot / toMatchInlineSnapshot. Z ich pomocą możemy zapisać wynik renderowania komponentu i zagwarantować, że dowolna jego zmiana będzie musiała być każdorazowo potwierdzana podczas generowania snapshota.

W poniższym przykładzie renderujemy komponent i formatujemy powstały w ten sposób kod HTML za pomocą paczki pretty, zanim ostatecznie wynik trafi do snapshota:

// ponownie hello.test.js

import React from "react";
import { render, unmountComponentAtNode } from "react-dom";
import { act } from "react-dom/test-utils";
import pretty from "pretty";

import Hello from "./hello";

let container = null;
beforeEach(() => {
 // ustaw element DOM jako cel renderowania
 container = document.createElement("div");
 document.body.appendChild(container);
});

afterEach(() => {
 // posprzątaj po zakończeniu
 unmountComponentAtNode(container);
 container.remove();
 container = null;
});

it("powinien wyrenderować powitanie", () => {
 act(() => {
  render(<Hello />, container);
 });

 expect(  pretty(container.innerHTML) ).toMatchInlineSnapshot(); /* ... zostanie automatycznie zastąpione przez Jesta ... */
 act(() => {
  render(<Hello name="Janusz" />, container);
 });

 expect(
  pretty(container.innerHTML)
 ).toMatchInlineSnapshot(); /* ... zostanie automatycznie zastąpione przez Jesta ... */

 act(() => {
  render(<Hello name="Grażyna" />, container);
 });

 expect(
  pretty(container.innerHTML)
 ).toMatchInlineSnapshot(); /* ... zostanie automatycznie zastąpione przez Jesta ... */
});

Zazwyczaj jednak, zamiast porównywać snapshoty, zaleca się wykonywać bardziej szczegółowe sprawdzenia. Tego typu testy zawierają zbyt wiele szczegółów implementacyjnych, więc łatwo się psują. Ponadto usypiają czujność zespołu na błędy w snapshotach. Wybiórcze mockowanie niektórych komponentów potomnych może pomóc zredukować rozmiar snapshotów, a co za tym idzie zwiększyć ich czytelność dla osoby sprawdzającej kod.


Wiele silników renderujących

W rzadkich przypadkach możesz natknąć się test komponentu, który korzysta z wielu silników renderujących. Na przykład, test snapshotowy może używać paczki react-test-renderer, która wewnętrznie korzysta z render z pakietu react-dom dla komponentu potomnego w celu wyrenderowania jakiejś treści. W takim przypadku możesz opakować aktualizacje drzewa komponentów w funkcje act() właściwe odpowiednim silnikom renderującym.

import { act as domAct } from "react-dom/test-utils";
import { act as testAct, create } from "react-test-renderer";
// ...
let root;
domAct(() => {
 testAct(() => {
  root = create(<App />);
 });
});
expect(root).toMatchSnapshot();

Czegoś brakuje?

Jeśli nie opisaliśmy tu jakiegoś przypadku, daj nam o tym znać poprzez zgłoszenie dotyczące strony z dokumentacją.

Is this page useful?Edytuj tę stronę