We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

React bez ES6

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

Komponenty reactowe mogą być javascriptowymi klasami:

class Greeting extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>;
 }
}

Jeśli jednak jeszcze nie używasz składni ES6, możesz skorzystać z modułu create-react-class:

var createReactClass = require('create-react-class');
var Greeting = createReactClass({
 render: function() {
  return <h1>Witaj, {this.props.name}</h1>;
 }
});

Interfejs API klas ES6 jest podobny do tego w createReactClass(), jednak istnieje między nimi kilka różnic.

Deklarowanie domyślnych wartości dla właściwości

W przypadku klas ES6 wartości dla defaultProps są definiowane na komponencie:

class Greeting extends React.Component {
 // ...
}

Greeting.defaultProps = {
 name: 'Maria'
};

Jeśli jednak korzystasz z createReactClass(), musisz zadeklarować w tym celu funkcję getDefaultProps() jako metodę przekazywanego obiektu:

var Greeting = createReactClass({
 getDefaultProps: function() {
  return {
   name: 'Maria'
  };
 },

 // ...

});

Ustawianie stanu początkowego

W klasach ES6 definicja stanu początkowego następuje po przypisaniu w konstruktorze wartości do this.state:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {count: props.initialCount};
 }
 // ...
}

W createReactClass() musisz przekazać osobną metodę getInitialState, która zwróci stan początkowy komponentu:

var Counter = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {count: this.props.initialCount};
 },
 // ...
});

Automatyczne wiązanie

W komponentach reactowych napisanych przy użyciu klas ES6, metody podlegają tym samym zasadom, co metody w zwykłych klasach ES6. Oznacza to, że nie dowiązują one automatycznie this do instancji. Musisz jawnie wywołać .bind(this) w konstruktorze:

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Witaj!'};
  // Ta linia jest istotna!
  this.handleClick = this.handleClick.bind(this);
 }

 handleClick() {
  alert(this.state.message);
 }

 render() {
  // Ponieważ metoda `this.handleClick` jest dowiązana,
  // możemy jej użyć jako procedurę obsługi zdarzeń.
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Przywitaj się
   </button>
  );
 }
}

W przypadku createReactClass() nie jest to wymagane, gdyż funkcja ta automatycznie dowiązuje wszystkie metody:

var SayHello = createReactClass({
 getInitialState: function() {
  return {message: 'Witaj!'};
 },

 handleClick: function() {
  alert(this.state.message);
 },

 render: function() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Przywitaj się
   </button>
  );
 }
});

Oznacza to, że korzystanie z klas ES6 wiąże się pisaniem więcej powtarzalnego kodu dla procedur obsługi zdarzeń, jednak na korzyść przemawia znacznie lepsza wydajność w dużych aplikacjach.

Jeśli nie podoba ci się ten nadmiarowy kod, możesz użyć składni właściwości klas (ang. class properties) w ES2022:

class SayHello extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = {message: 'Witaj!'};
 }
 
 // Użycie funkcji strzałkowej powoduje automatycznie dowiązanie:
 handleClick = () => {
  alert(this.state.message);
 };

 render() {
  return (
   <button onClick={this.handleClick}>
    Przywitaj się
   </button>
  );
 }
}

Jeśli wolisz pewniejsze rozwiązania, masz kilka opcji:

 • Dowiązuj metody w konstruktorze.
 • Używaj funkcji strzałkowych, np. onClick={(e) => this.handleClick(e)}.
 • Skorzystaj z createReactClass.

Mixiny

Uwaga:

Standard ES6 nie wspiera mixinów, dlatego domyślnie React nie będzie działał z mixinami użytymi w klasach ES6.

Z naszych obserwacji wynika też, że używanie ich często powoduje problemy, dlatego odradzamy korzystania z nich w nowym kodzie.

Ten rozdział istnieje tylko dla zapewnienia kompletności dokumentacji.

Niekiedy różne komponenty mogą współdzielić te same funkcjonalności. Nazywa się je także problemami przekrojowymi. createReactClass pozwala na zastosowanie w tym celu przestarzałego systemu mixinów.

Jednym z częstych przykładów jest komponent, które chce aktualizować swój stan w równych odstępach czasu. Łatwo jest skorzystać z funkcji setInterval(), lecz należy pamiętać o anulowaniu interwału, gdy już nie jest potrzebny, aby zwolnić pamięć. React dostarcza metody cyklu życia, które informują o tym, kiedy komponent jest tworzony lub niszczony. Stwórzmy prosty mixin, korzystający z tych metod, udostępniający prostą funkcję setInterval(), która będzie automatycznie po sobie “sprzątała”, gdy komponent ulegnie zniszczeniu.

var SetIntervalMixin = {
 componentWillMount: function() {
  this.intervals = [];
 },
 setInterval: function() {
  this.intervals.push(setInterval.apply(null, arguments));
 },
 componentWillUnmount: function() {
  this.intervals.forEach(clearInterval);
 }
};

var createReactClass = require('create-react-class');

var TickTock = createReactClass({
 mixins: [SetIntervalMixin], // Użyj mixinu
 getInitialState: function() {
  return {seconds: 0};
 },
 componentDidMount: function() {
  this.setInterval(this.tick, 1000); // Wywołaj metodę z mixinu
 },
 tick: function() {
  this.setState({seconds: this.state.seconds + 1});
 },
 render: function() {
  return (
   <p>
    React jest już uruchomiony {this.state.seconds} sekund.
   </p>
  );
 }
});

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('example'));
root.render(<TickTock />);

Jeśli komponent używa kilku mixinów i niektóre z nich definiują te same metody cyklu życia (tj. kilka z nich chce posprzątać przed zniszczeniem komponentu), React gwarantuje, że wszystkie zostaną wywołane. Metody zdefiniowane w mixinach są uruchamiane zgodnie z kolejnością ich dodania, a na koniec uruchamiana jest metoda samego komponentu.

Is this page useful?Edytuj tę stronę