We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Hooki - interfejs API

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React:

Hooki są nowym dodatkiem w Reakcie 16.8. Pozwalają one używać stanu i innych funkcjonalności Reacta, bez użycia klas.

Ten rozdział opisuje interfejs API hooków wbudowanych w Reacta.

Jeżeli pierwszy raz stykasz się z hookami, możesz najpierw sprawdzić rozdział pt. „Hooki w pigułce”. W rozdziale z najczęściej zadawanymi pytaniami możesz znaleźć inne przydatne informacje.

Podstawowe hooki

useState

This content is out of date.

Read the new React documentation for useState.

const [state, setState] = useState(initialState);

Zwraca zmienną przechowującą lokalny stan i funkcję do jego aktualizacji.

Podczas pierwszego renderowania zwrócona wartość stanu (state) jest taka sama jak wartość przekazana jako pierwszy argument (initialState).

Funkcja setState jest używana do aktualizacji stanu. Przyjmuje ona nową wartość stanu i kolejkuje ponowne renderowanie komponentu.

setState(newState);

Podczas kolejnych ponownych renderowań pierwszą wartością zwracaną przez useState będzie zawsze najnowszy, zaktualizowany stan.

Uwaga

React daje gwarancje, że funkcja setState jest tożsamościowa i że nie zmienia się podczas kolejnych renderowań. Dlatego też można ją bezpiecznie pominąć na liście zależności useEffect i useCallback.

Aktualizacje funkcyjne

Jeżeli nowy stan wyliczany jest z poprzedniego, możesz przekazać funkcję jako argument do setState. Funkcja otrzymuje poprzednią wartość stanu, a zwraca nową, zaktualizowaną wartość. Oto przykład komponentu licznika, który wykorzystuje obie formy setState:

function Counter({initialCount}) {
 const [count, setCount] = useState(initialCount);
 return (
  <>
   Licznik: {count}
   <button onClick={() => setCount(initialCount)}>Zresetuj</button>
   <button onClick={() => setCount(prevCount => prevCount - 1)}>-</button>
   <button onClick={() => setCount(prevCount => prevCount + 1)}>+</button>
  </>
 );
}

Przyciski „+” i „-” wykorzystują formę funkcyjną, ponieważ zaktualizowana wartość bazuje na poprzedniej. Z kolei przycisk „Zresetuj” używa normalnej formy, ponieważ zawsze przywraca początkową wartość.

Jeśli twoja funkcja aktualizująca zwróci wartość identyczną z aktualnym stanem, nie spowoduje to ponownego wyrenderowania.

Uwaga

W przeciwieństwie do metody setState znanej z komponentów klasowych, funkcja useState nie scala automatycznie obiektów reprezentujących aktualizację. Możesz powielić to zachowanie, łącząc formę aktualizacji funkcyjnej ze składnią operatora rozszczepienia (ang. spread operator) obiektu:

const [state, setState] = useState({});
setState(prevState => {
 // Object.assign również zadziała
 return {...prevState, ...updatedValues};
});

Inną opcją jest hook useReducer, który jest bardziej odpowiedni do zarządzania obiektami stanów, zawierającymi wiele pod-wartości.

Leniwa inicjalizacja stanu

Argument initialState jest wartością stanu używaną podczas pierwszego rendera. W kolejnych renderowaniach jest on pomijany. Jeśli początkowy stan jest wynikiem kosztownych obliczeń, możesz zamiast tego przekazać funkcję, która zostanie wykonana tylko przy pierwszym renderowaniu:

const [state, setState] = useState(() => {
 const initialState = someExpensiveComputation(props);
 return initialState;
});

Wycofanie się z aktualizacji stanu

Jeżeli zaktualizujesz hook stanu do takiej samej wartości, jaka jest aktualnie przechowywana w stanie, React „wymiga się”, nie aktualizując potomków i nie uruchamiając efektów. (React używa algorytmu porównywania Object.is.)

Pamiętaj, że React może nadal wymagać wyrenderowania tego konkretnego komponentu, zanim wymiga się od dalszych zmian. Nie powinno to być problemem, ponieważ React nie będzie niepotrzebnie wchodził „głębiej” w drzewo. Jeśli wykonujesz kosztowne obliczenia podczas renderowania, możesz je zoptymalizować za pomocą useMemo.

Grupowanie zmian stanu

React w celach optymalizacyjnych potrafi zgrupować kilka zmian stanu, powodując tylko jedno ponowne renderowanie. W większości przypadków zwiększa to szybkość aplikacji i nie powinno wpływać na zachowanie twojej aplikacji.

Przed Reactem 18 grupowane były wyłącznie aktualizacje stanu wywołane z procedur obsługi zdarzeń (ang. event handlers). Od wersji React 18, grupowanie jest włączone domyślnie dla wszystkich aktualizacji. Pamiętaj jednak, że React sam upewnia się, aby zmiany z kilku różnych zdarzeń zainicjowanych przez użytkownika (np. poprzez kliknięcie na przycisk dwukrotnie) zawsze były przetwarzane osobno i nigdy nie były grupowane. Zapobiega to błędom w logice.

W rzadkich sytuacjach, kiedy zajdzie potrzeba wymuszenia synchronicznej aktualizacji DOM, możesz skorzystać z flushSync. Pamiętaj jednak, że taki zabieg wiąże się z spadkiem wydajności, więc korzystaj z niego z rozwagą.

useEffect

This content is out of date.

Read the new React documentation for useEffect.

useEffect(didUpdate);

Przyjmuje funkcję zawierającą imperatywny kod, mogący zawierać efekty uboczne.

W ciele głównej funkcji komponentu (określanej jako faza renderowania Reacta) nie jest dozwolone mutowanie danych, tworzenie subskrypcji, timerów, logowanie i inne efekty uboczne. Robiąc tak należy spodziewać się mylących błędów i niespójności w interfejsie użytkownika.

Zamiast tego użyj useEffect. Funkcja przekazana do useEffect zostanie uruchomiona po tym, jak zmiany zostaną wyświetlone na ekranie. Traktuj efekty jako furtkę pomiędzy czysto funkcyjnym światem Reacta, a imperatywnym światem.

Domyślnie efekty są uruchamiane po każdym wyrenderowaniu komponentu, ale możesz sprawić, że uruchomią się tylko jeżeli zmienią się jakieś wartości.

Czyszczenie po efekcie

Często efekty tworzą zasoby (np. subskrypcję czy ID timera), które należy uprzątnąć zanim komponent opuści ekran. Aby to uczynić funkcja przekazywana do useEffect może zwracać funkcję czyszczącą. Na przykład przy tworzeniu subskrypcji:

useEffect(() => {
 const subscription = props.source.subscribe();
 return () => {
  // Uprzątnij subskrypcję
  subscription.unsubscribe();
 };
});

Aby zapobiec wyciekom pamięci, funkcja czyszcząca wywoływana jest zanim komponent zostanie usunięty z interfejsu użytkownika. Dodatkowo jeśli komponent jest renderowany kilkukrotnie (co zwykle ma miejsce), poprzedni efekt jest czyszczony przed wywołaniem kolejnego efektu. W naszym przykładzie oznacza to, że nowa subskrypcja tworzona jest przy każdej aktualizacji. W kolejnym podrozdziale opisujemy, jak uniknąć wywoływania efektów przy każdej aktualizacji.

Momenty wywoływania efektów

W przeciwieństwie do metod componentDidMount i componentDidUpdate funkcja przekazana do useEffect wywołana zostanie po tym, jak skomponowany i namalowany zostanie układ strony. Sprawia to, że nadaje się ona do obsługi wielu typowych efektów ubocznych, takich jak tworzenie subskrypcji czy obsługa zdarzeń. Większość tego typu operacji nie powinna powstrzymywać przeglądarki przed odświeżeniem widoku.

Jednakże nie wszystkie efekty mogą zostać odroczone. Na przykład manipulacja drzewem DOM, widoczna dla użytkownika, musi zostać wywołana synchronicznie przed każdym malowaniem, tak aby użytkownik nie dostrzegł wizualnej niespójności. (Rozróżnienie to w swej koncepcji podobne jest do pasywnych i aktywnych obserwatorów zdarzeń (ang. event listeners).) Dla tego typu efektów React przewiduje dodatkowy hook, nazwany useLayoutEffect. Ma on tę samą sygnaturę co useEffect, różnie się jedynie tym, kiedy jest wywoływany.

Począwszy od Reacta 18, funkcja przekazana do useEffect jest wykonywana synchronicznie przed skomponowaniem i namalowaniem układu na stronie, jeżeli wywołanie jej wynika z akcji użytkownika, np. kliknięcia, lub jeśli jest wynikiem aktualizacji opakowanej w flushSync. Takie zachowanie pozwala na to, by wynik efektu był obserwowalny przez system zdarzeń albo przez kod wywołujący flushSync.

Uwaga

Dotyczy to jedynie momentu wywołania funkcji przekazanej do useEffect - aktualizacje zaplanowane wewnątrz efektu nadal są odraczane. Różni się to od useLayoutEffect, który wywołuje funkcję i przetwarza aktualizacje natychmiast.

Warunkowe uruchamianie efektów

Domyślnym zachowaniem efektów jest ich uruchamianie po każdym pomyślnym renderze. W ten sposób efekt jest zawsze tworzony na nowo, jeśli zmieni się jedna z jego zależności.

Jednakże w pewnych przypadkach może się to okazać zabójcze - choćby w przykładzie subskrypcji z poprzedniego podrozdziału. Nie ma potrzeby tworzyć nowej subskrypcji przy każdej aktualizacji, a jedynie wtedy, gdy zmieni się właściwość source.

Aby zaimplementować takie zachowanie należy przekazać do useEffect drugi argument, będący tablicą wartości, od których zależy efekt. Nasz zaktualizowany przykład wygląda następująco:

useEffect(
 () => {
  const subscription = props.source.subscribe();
  return () => {
   subscription.unsubscribe();
  };
 },
 [props.source],
);

Teraz subskrypcja zostanie stworzona ponownie tylko wtedy, gdy zmieni się właściwość props.source.

Uwaga

Jeśli korzystasz z tej techniki optymalizacji, upewnij się, że przekazywana tablica zawiera wszystkie wartości z zasięgu komponentu (takie jak właściwości (ang. props) i stan), które zmieniają się w czasie i które są używane przez efekt. W przeciwnym razie twój kod odwoła się do starych wartości z poprzednich renderowań. Przeczytaj też, jak radzić sobie z funkcjami i co robić, gdy tablica zmienia się zbyt często.

Jeśli chcesz przeprowadzić efekt i posprzątać po nim tylko raz (podczas montowania i odmontowania), możesz przekazać pustą tablicę ([]) jako drugi argument. Dzięki temu React wie, że twój efekt nie zależy od jakichkolwiek wartości właściwości lub stanu, więc nigdy nie musi być ponownie uruchamiany. Nie jest to traktowane jako przypadek specjalny — wynika to bezpośrednio z tego, jak zawsze działa tablica wejść.

Jeśli przekażesz pustą tablicę ([]) właściwości i stan wewnątrz efektu zawsze przyjmą swoje początkowe wartości. Pomimo że przekazywanie [] jest bliższe temu, co znamy z metod componentDidMount i componentWillUnmount, zwykle istnieją lepsze rozwiązania pomagające uniknąć zbyt częstego powtarzania efektów. Nie zapominaj też, że React opóźni wywołanie useEffect do momentu, aż przeglądarka nie skończy rysować widoku, więc dodatkowa praca tutaj nie jest dużym problemem.

Polecamy użycie reguły exhaustive-deps, będącej częścią naszego pakietu eslint-plugin-react-hooks. Ostrzega ona, gdy zależności są niepoprawnie zdefiniowane i sugeruje poprawki.

Tablica zależności nie jest przekazywana jako argumenty do funkcji efektu. Koncepcyjnie jednak to właśnie przedstawiają: każda wartość, do której odwołuje się funkcja efektu, powinna również pojawić się w tablicy zależności. W przyszłości dostatecznie zaawansowany kompilator mógłby automatycznie tworzyć tę tablicę.

useContext

This content is out of date.

Read the new React documentation for useContext.

const value = useContext(MyContext);

Przyjmuje obiekt kontekstu (wartość zwróconą przez React.createContext) i zwraca jego aktualną wartość. Wartość kontekstu jest określana przez właściwość (ang. prop) value najbliższego rodzica <MyContext.Provider> wywołującego komponentu.

Kiedy najbliższy rodzic <MyContext.Provider> zostanie zaktualizowany, ten hook wywoła ponowne renderowanie komponentu z najnowszą wartością kontekstową value przekazaną dostawcy (ang. provider) MyContext. Nawet jeśli któryś z rodziców korzysta z funkcji React.memo lub metody shouldComponentUpdate, nastąpi ponowne wyrenderowanie poddrzewa, począwszy od komponentu korzystającego z useContext.

Pamiętaj, że argument przekazany do useContext musi być samym obiektem kontekstu:

 • Poprawnie: useContext(MyContext)
 • Niepoprawnie: useContext(MyContext.Consumer)
 • Niepoprawnie: useContext(MyContext.Provider)

Komponent wywołujący useContext będzie zawsze ponownie renderowany jeśli zmieni się wartość kontekstu. Jeżeli ponowne renderowanie danego komponentu jest kosztowne, możesz zoptymalizować to zachowanie, używając techniki zapamiętywania (ang. memoization).

Podpowiedź

Jeśli znasz już interfejs API kontekstu — useContext(MyContext) jest odpowiednikiem klasowego static contextType = MyContext lub też <MyContext.Consumer>.

useContext(MyContext) pozwala tylko na czytanie kontekstu i nasłuchiwanie jego zmian. Wciąż wymagane jest aby w drzewie, ponad komponentem, znalazł się <MyContext.Provider> by mógł dostarczyć (ang. provide) wartość tego kontekstu.

W całości z użyciem Context.Provider wygląda to tak:

const themes = {
 light: {
  foreground: "#000000",
  background: "#eeeeee"
 },
 dark: {
  foreground: "#ffffff",
  background: "#222222"
 }
};

const ThemeContext = React.createContext(themes.light);

function App() {
 return (
  <ThemeContext.Provider value={themes.dark}>
   <Toolbar />
  </ThemeContext.Provider>
 );
}

function Toolbar(props) {
 return (
  <div>
   <ThemedButton />
  </div>
 );
}

function ThemedButton() {
 const theme = useContext(ThemeContext); return (  <button style={{ background: theme.background, color: theme.foreground }}>   Mam style z motywu kontekstowego!  </button> );
}

Ten przykład został przygotowany pod hooki w oparciu o kod z rozdziału pt. Zaawansowany poradnik dot. kontekstów, w którym znajdziesz więcej informacji o tym, kiedy i jak używać kontekstów.

Zaawansowane hooki

Poniższe hooki są albo są wariantami tych podstawowych, z poprzedniego podrozdziału, albo są stosowane tylko w określonych skrajnych wypadkach. Nie stresuj się na myśl o nauce o nich.

useReducer

This content is out of date.

Read the new React documentation for useReducer.

const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialArg, init);

Alternatywa dla hooka useState. Przyjmuje reduktor (ang. reducer), będący funkcją o sygnaturze (stan, akcja) => nowyStan, a zwraca aktualny stan w parze z metodą dispatch. (Jeżeli znasz bibliotekę Redux, wiesz już, jak to działa.)

useReducer sprawdza się lepiej od useState tam, gdzie występuje skomplikowana logika związana ze stanem, obejmująca wiele pod-wartości lub gdy następny stan zależy od poprzedniego. useReducer pozwala też zoptymalizować wydajność komponentów uruchamiających głębokie aktualizacje, ponieważ zamiast przekazywać funkcje zwrotne (ang. callback), możesz przekazać funkcję dispatch w dół drzewa.

Oto przykład licznika z podrozdziału useState przepisany z użyciem reduktora:

const initialState = {count: 0};

function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return {count: state.count + 1};
  case 'decrement':
   return {count: state.count - 1};
  default:
   throw new Error();
 }
}

function Counter() {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialState);
 return (
  <>
   Licznik: {state.count}
   <button onClick={() => dispatch({type: 'decrement'})}>-</button>
   <button onClick={() => dispatch({type: 'increment'})}>+</button>
  </>
 );
}

Uwaga

React daje gwarancje, że funkcja dispatch jest tożsamościowa i że nie zmienia się podczas kolejnych renderowań. Dlatego też można ją bezpiecznie pominąć na liście zależności useEffect i useCallback.

Określanie stanu początkowego

Istnieją dwa sposoby na inicjalizację stanu useReducer. W zależności od potrzeb, możesz wybrać jeden z nich. Najprostszym sposobem jest przekazanie początkowego stanu, jako drugi argument:

 const [state, dispatch] = useReducer(
  reducer,
  {count: initialCount} );

Uwaga

React nie używa spopularyzowanej przez Reduxa konwencji argumentu state = initialState. Może się zdarzyć, że początkowa wartość zależy od właściwości (ang. props), a więc jest ona określana przy wywoływaniu hooka. Nie zalecamy, ale jeśli naprawdę musisz, możesz wywołać useReducer(reducer, undefined, reducer), aby zasymulować zachowanie Reduxa.

Leniwa inicjalizacja

Możesz też leniwe zainicjalizować stan początkowy. Aby to zrobić, musisz przekazać funkcję inicjalizującą init, jako trzeci argument. Początkowy stan zostanie ustawiony na wynik wywołania init(initialArg).

Pozwala to na wyodrębnić logikę dotyczącą obliczania stanu początkowego poza reduktor. Jest to też przydatne do późniejszego resetowania stanu, w odpowiedzi na akcję:

function init(initialCount) { return {count: initialCount};}
function reducer(state, action) {
 switch (action.type) {
  case 'increment':
   return {count: state.count + 1};
  case 'decrement':
   return {count: state.count - 1};
  case 'reset':   return init(action.payload);  default:
   throw new Error();
 }
}

function Counter({initialCount}) {
 const [state, dispatch] = useReducer(reducer, initialCount, init); return (
  <>
   Licznik: {state.count}
   <button
    onClick={() => dispatch({type: 'reset', payload: initialCount})}>    Zresetuj
   </button>
   <button onClick={() => dispatch({type: 'decrement'})}>-</button>
   <button onClick={() => dispatch({type: 'increment'})}>+</button>
  </>
 );
}

Wycofanie się z posłania akcji

Jeżeli reduktor zwróci tę samą wartość, jaką aktualnie przyjmuje stan, React „wymiga się” od aktualizacji potomków i uruchomienia efektów. (React używa algorytmu porównywania Object.is.)

Pamiętaj, że React może nadal wymagać wyrenderowania tego konkretnego komponentu, zanim wymiga się od dalszych zmian. Nie powinno to być problemem, ponieważ React nie będzie niepotrzebnie wchodził „głębiej” w drzewo. Jeśli wykonujesz kosztowne obliczenia podczas renderowania, możesz je zoptymalizować za pomocą useMemo.

useCallback

This content is out of date.

Read the new React documentation for useCallback.

const memoizedCallback = useCallback(
 () => {
  doSomething(a, b);
 },
 [a, b],
);

Zwraca zapamiętaną (ang memoized) funkcję zwrotną (ang. callback).

Przekaż funkcję zwrotną i tablicę zależności. useCallback zwróci zapamiętaną wersję funkcji, która zmieni się tylko wtedy, gdy zmieni się któraś z zależności. Jest to przydatne podczas przekazywania funkcji zwrotnych do zoptymalizowanych komponentów podrzędnych, które opierają się na równości referencji, aby zapobiec niepotrzebnym renderowaniom (np. shouldComponentUpdate).

useCallback(fn, deps) jest równoważne useMemo(() => fn, deps).

Uwaga

Tablica zależności nie jest przekazywana jako argumenty do funkcji zwrotnej. Koncepcyjnie jednak to właśnie przedstawiają: każda wartość, do której odwołuje się funkcja zwrotna, powinna również pojawić się w tablicy zależności. W przyszłości dostatecznie zaawansowany kompilator mógłby automatycznie tworzyć tę tablicę.

Polecamy użycie reguły exhaustive-deps, będącej częścią naszego pakietu eslint-plugin-react-hooks. Ostrzega ona, gdy zależności są niepoprawnie zdefiniowane i sugeruje poprawki.

useMemo

This content is out of date.

Read the new React documentation for useMemo.

const memoizedValue = useMemo(() => computeExpensiveValue(a, b), [a, b]);

Zwraca zapamiętaną (ang memoized) wartość.

Przekaż funkcję tworzącą i tablicę zależności. useMemo obliczy ponownie zapamiętaną wartość tylko wtedy, gdy zmieni się któraś z zależności. Ta optymalizacja pozwala uniknąć kosztownych obliczeń przy każdym renderowaniu.

Pamiętaj, że funkcja przekazana do useMemo uruchamiana jest podczas renderowania. Nie należy w niej robić niczego, czego normalnie nie robiono by podczas renderowania. Na przykład wszelkie efekty uboczne przynależą do useEffect, a nie useMemo.

Jeśli nie zostanie przekazana żadna tablica, nowa wartość będzie obliczana przy każdym renderowaniu.

Możesz traktować useMemo jako metodę optymalizacji wydajności, nie jako semantyczną gwarancję. W przyszłości React może zdecydować się „zapomnieć” niektóre z wcześniej zapamiętanych wartości i ponownie obliczyć je przy następnym renderowaniu, np. aby zwolnić pamięć dla komponentów znajdujących się poza ekranem. Pisz swój kod tak, aby działał bez użycia hooka useMemo, a następnie dodaj go aby zoptymalizować wydajność.

Uwaga

Tablica zależności nie jest przekazywana jako argumenty do funkcji zwrotnej. Koncepcyjnie jednak to właśnie przedstawiają: każda wartość, do której odwołuje się funkcja zwrotna, powinna również pojawić się w tablicy zależności. W przyszłości dostatecznie zaawansowany kompilator mógłby automatycznie tworzyć tę tablicę.

Polecamy użycie reguły exhaustive-deps, będącej częścią naszego pakietu eslint-plugin-react-hooks. Ostrzega ona, gdy zależności są niepoprawnie zdefiniowane i sugeruje poprawki.

useRef

This content is out of date.

Read the new React documentation for useRef.

const refContainer = useRef(initialValue);

useRef zwraca mutowalny (ang. mutable) obiekt, którego właściwość .current jest inicjalizowana wartością przekazaną jako argument (initialValue). Zwrócony obiekt będzie trwał przez cały cykl życia komponentu.

Częstym przypadkiem użycia jest imperatywny dostęp do potomka:

function TextInputWithFocusButton() {
 const inputEl = useRef(null);
 const onButtonClick = () => {
  // `current` wskazuje na zamontowany element kontrolki formularza
  inputEl.current.focus();
 };
 return (
  <>
   <input ref={inputEl} type="text" />
   <button onClick={onButtonClick}>Ustaw skupienie na kontrolce formularza</button>
  </>
 );
}

Zasadniczo useRef jest jak „pudełko”, które może przechowywać mutowalną wartość w swojej właściwości .current.

Być może znasz już referencje (ang. ref) jako sposób na dostęp do drzewa DOM. Jeśli przekażesz obiekt referencji do Reacta, korzystając ze składni <div ref={myRef} />, React ustawi jego właściwość .current na odpowiedni węzeł drzewa DOM przy każdej zmianie tego węzła.

Jednakże hook useRef() jest przydatny nie tylko jako atrybut ref. Jest też przydatną metodą na przechowywanie mutowalnej wartości, podobną do właściwości instancji w przypadku komponentów klasowych.

Sposób ten zadziała ponieważ useRef tworzy czysty javascriptowy obiekt. Jedyną różnicą pomiędzy wywołaniem useRef(), a samodzielnym tworzeniem obiektu {current: ...} jest to, że useRef zwróci referencję tego samego obiektu przy każdym renderowaniu.

Miej na uwadze fakt, że useRef nie informuje o tym, że jego wartość się zmieniła. Zmiana (mutowanie) właściwości .current nie spowoduje ponownego renderowania. Jeżeli chcesz uruchomić jakiś kod, w momencie gdy React dopina i odpina referencje do węzła DOM, możesz zamiast tego użyć funkcji zwrotnej.

useImperativeHandle

This content is out of date.

Read the new React documentation for useImperativeHandle.

useImperativeHandle(ref, createHandle, [deps])

useImperativeHandle dostosowuje wartość instancji, jaka przekazywana jest komponentom przodków, kiedy używają właściwości ref. Jak zwykle zalecamy aby w większości przypadków unikać imperatywnego kodu korzystającego z referencji. useImperativeHandle powinien być użyty w parze z forwardRef:

function FancyInput(props, ref) {
 const inputRef = useRef();
 useImperativeHandle(ref, () => ({
  focus: () => {
   inputRef.current.focus();
  }
 }));
 return <input ref={inputRef} ... />;
}
FancyInput = forwardRef(FancyInput);

W tym przykładzie komponent rodzica, który renderuje <FancyInput ref={inputRef} /> będzie w stanie wywołać inputRef.current.focus().

useLayoutEffect

This content is out of date.

Read the new React documentation for useLayoutEffect.

Sygnatura funkcji jest taka sama jak useEffect, ale jest ona wywoływana synchronicznie po nałożeniu zmian na drzewo DOM. Użyj tego hooka, aby odczytać układ (ang. layout) z drzewa DOM i synchronicznie wyrenderować komponent ponownie. Bufor useLayoutEffect zostanie opróżniony synchronicznie, zanim przeglądarka będzie miała szansę na malowanie.

Kiedy to tylko możliwe używaj useEffect aby uniknąć blokujących aktualizacji wizualnych.

Podpowiedź

Jeżeli przeprowadzasz migrację kodu z komponentu klasowego musisz wiedzieć, że useLayoutEffect uruchamiany jest w tych samych fazach, co componentDidMount i componentDidUpdate. Jednakże zalecamy zacząć od useEffect i używać useLayoutEffect tylko, jeżeli tamta metoda spowoduje jakieś problemy.

Jeżeli używasz renderowania po stronie serwera pamiętaj, że ani useLayoutEffect, ani useEffect nie może działać dopóki kod JavaScript nie zostanie pobrany. Dlatego React ostrzega jeżeli komponent renderowany po stronie serwera zawiera useLayoutEffect. Aby to naprawić możesz albo przenieść logikę korzystającą z useEffect (jeżeli nie jest niezbędna przy pierwszym renderze), albo opóźnić wyświetlanie tego komponentu do czasu renderowania po stronie klienta (jeżeli kod HTML wygląda na popsuty przed uruchomieniem useLayoutEffect).

Aby wyłączyć komponent, który korzysta z tego rodzaju efektów z wyrenderowanego po stronie serwera kodu HTML, wyrenderuj go warunkowo, korzystając z zapisu showChild && <Child /> i opóźnij jego wyświetlanie przy użyciu useEffect(() => { setShowChild(true); }, []). W ten sposób interfejs użytkownika nie będzie wyglądał na zepsuty przed hydratacją (ang. hydration).

useDebugValue

This content is out of date.

Read the new React documentation for useDebugValue.

useDebugValue(value)

useDebugValue może zostać użyty do wyświetlania etykiet dla własnych hooków w narzędziu React DevTools.

Rozważ na przykład własny hook useFriendStatus opisywany w rozdziale “Tworzenie własnych hooków”:

function useFriendStatus(friendID) {
 const [isOnline, setIsOnline] = useState(null);

 // ...

 // Wyświetl etykietę w narzędziu DevTools obok tego hooka // np. "FriendStatus: Online" useDebugValue(isOnline ? 'Online' : 'Offline');
 return isOnline;
}

Podpowiedź

Nie zalecamy dodawania „debugowych” wartości każdemu własnemu hookowi. Jest to najbardziej przydatne w przypadku hooków będących częścią współdzielonych bibliotek.

Odroczenie formatowania „debugowych” wartości

W pewnych przypadkach formatowanie wartości może być kosztowną operacją. Jest też zbędne, dopóki hook nie jest rzeczywiście sprawdzany w narzędziach deweloperskich.

Dlatego też useDebugValue przyjmuje opcjonalnie jako drugi argument funkcję formatującą. Funkcja ta jest wywoływana tylko wtedy, gdy hooki są sprawdzane w narzędziach deweloperskich. Przyjmuje jako argument „debugową” wartość, a powinna zwrócić sformatowaną wartość.

Na przykład własny hook zwracający obiekt Date mógłby uniknąć niepotrzebnego wywołania funkcji toDateString poprzez przekazanie następującej funkcji formatującej:

useDebugValue(date, date => date.toDateString());

useDeferredValue

This content is out of date.

Read the new React documentation for useDeferredValue.

const deferredValue = useDeferredValue(value);

useDeferredValue przyjmuje wartość i zwraca nową kopię oryginalnej wartości, jednak obliczaną z mniejszym priorytetem. Jeśli dany cykl renderowania został wywołany przez pilną aktualizację, np. akcję użytkownika, React zwróci poprzednią wartość, a nową obliczy, gdy owa pilna aktualizacja się zakończy.

Ten hook przypomina często spotykane hooki korzystające z mechanizmu odbicia (ang. debounce) czy dławienia (ang. throttling). Zaletą korzystania z useDeferredValue jest to, że React zakończy aktualizację, kiedy tylko zakończy się inna, bardziej pilna operacja (zamiast czekać określony czas). Ponadto, podobnie jak w przypadku startTransition, odroczone wartości mogą zawieszać (ang. suspend) działanie komponentu bez aktywowania niespodziewanych elementów zastępczych (ang. fallback).

Memoizacja odroczonych potomków

useDeferredValue odracza tylko tę wartość, którą mu przekażesz. Jeśli chcesz zapobiec ponownemu renderowaniu komponentu potomnego podczas pilnej aktualizacji, musisz go zmemoizować za pomocą React.memo lub React.useMemo:

function Typeahead() {
 const query = useSearchQuery('');
 const deferredQuery = useDeferredValue(query);

 // Memoizacja informuje Reacta, żeby wyrenderował ponownie tylko wtedy, gdy zmieni się deferredQuery,
 // a nie samo query.
 const suggestions = useMemo(() =>
  <SearchSuggestions query={deferredQuery} />,
  [deferredQuery]
 );

 return (
  <>
   <SearchInput query={query} />
   <Suspense fallback="Ładowanie wyników...">
    {suggestions}
   </Suspense>
  </>
 );
}

Memoizowanie potomków informuje Reacta, że ma je zaktualizować tylko wtedy, gdy zmieni się deferredQuery, a nie query. Nie jest to jednak zachowanie unikalne dla useDeferredValue; podobny wzorzec jest stosowany w hookach korzystających z mechanizmów (ang. debounce) czy dławienia (ang. throttling).

useTransition

This content is out of date.

Read the new React documentation for useTransition.

const [isPending, startTransition] = useTransition();

Zwraca stan informujący o tym, czy tranzycja (ang. transition) jest jeszcze w toku, oraz funkcję, która pozwala uruchomić ją uruchomić.

startTransition pozwala oznaczyć aktualizacje stanu jako tranzycję:

startTransition(() => {
 setCount(count + 1);
});

Zmienna isPending informuje, czy tranzycja jest w toku, aby można było na jej podstawie wyświetlić stan ładowania:

function App() {
 const [isPending, startTransition] = useTransition();
 const [count, setCount] = useState(0);
 
 function handleClick() {
  startTransition(() => {
   setCount(c => c + 1);
  });
 }

 return (
  <div>
   {isPending && <Spinner />}
   <button onClick={handleClick}>{count}</button>
  </div>
 );
}

Uwaga:

Aktualizacje stanu oznaczone jako tranzycje ustępują pierwszeństwa pilniejszym aktualizacjom, np. spowodowanym kliknięciem przez użytkownika.

Aktualizacje zawarte w tranzycji nie aktywują elementu zastępczego (ang. fallback) dla ponownie zawieszonych (ang. suspended) komponentów. Dzięki temu użytkownik może nadal wchodzić w interakcję z aktualną zawartością aplikacji, podczas gdy w tle przygotowywana jest nowa wersja.

useId

This content is out of date.

Read the new React documentation for useId.

const id = useId();

useId służy do generowania unikalnych ID, które mają gwarancję stabilności pomiędzy serwerem i klientem, co pozwala uniknąć nieścisłości podczas hydratacji (ang. hydration).

Uwaga

Hook useId nie służy do generowania kluczy w listach. Klucze powinny być generowane na podstawie danych.

Dla przykładu, możesz przekazać wygenerowane w ten sposób id bezpośrednio do komponentów, które go potrzebują:

function Checkbox() {
 const id = useId();
 return (
  <>
   <label htmlFor={id}>Lubisz Reacta?</label>
   <input id={id} type="checkbox" name="react"/>
  </>
 );
};

Jeśli potrzebujesz kilku ID dla tego samego komponentu, dopisz ręcznie przyrostek za wartością id:

function NameFields() {
 const id = useId();
 return (
  <div>
   <label htmlFor={id + '-firstName'}>Imię</label>
   <div>
    <input id={id + '-firstName'} type="text" />
   </div>
   <label htmlFor={id + '-lastName'}>Nazwisko</label>
   <div>
    <input id={id + '-lastName'} type="text" />
   </div>
  </div>
 );
}

Uwaga:

useId generuje ciąg znaków zawierający dwukropek :. Zapewnia to unikalność identyfikatora, lecz nie działa w selektorach CSS-owych i API takich jak querySelectorAll.

useId umożliwia ustawienie opcji identifierPrefix, aby uniknąć kolizji w aplikacjach o wielu “korzeniach”. Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować tę opcję, przeczytaj dokumentację dla hydrateRoot oraz ReactDOMServer.

Hooki dla bibliotek

Poniższe hooki przewidziane są dla twórców bibliotek, aby umożliwić im bardziej dogłębną integrację z modelem Reacta, i zwykle nie stosuje się ich w aplikacjach.

useSyncExternalStore

This content is out of date.

Read the new React documentation for useSyncExternalStore.

const state = useSyncExternalStore(subscribe, getSnapshot[, getServerSnapshot]);

useSyncExternalStore jest zalecany do odczytywania i subskrybowania się do zewnętrznych źródeł danych w sposób kompatybilny z funkcjonalnościami renderowania wspólbieżnego, jak np. selektywna hydratacja czy kwantowanie czasu.

Metoda ta zwraca wartość z magazynu i przyjmuje trzy argumenty:

 • subscribe: służy do zarejestrowania funkcji zwrotnej, która zostanie wywołana przy każdej zmianie wartości w magazynie.
 • getSnapshot: służy do pobrania aktualnej wartości z magazynu.
 • getServerSnapshot: służy do pobrania wartości podczas renderowania po stronie serwera.

Najprostszy przykład może subskrybować się na cały magazyn:

const state = useSyncExternalStore(store.subscribe, store.getSnapshot);

Można jednak zasubskrybować się na konkretną wartość:

const selectedField = useSyncExternalStore(
 store.subscribe,
 () => store.getSnapshot().selectedField,
);

Podczas renderowania po stronie serwera musisz zserializować wartość magazynu i przekazać ją do useSyncExternalStore. React użyje jej podczas hydratacji, dzięki czemu nie powstaną niespójności:

const selectedField = useSyncExternalStore(
 store.subscribe,
 () => store.getSnapshot().selectedField,
 () => INITIAL_SERVER_SNAPSHOT.selectedField,
);

Uwaga:

getSnapshot musi zwracać wartość zbuforowaną wartość. Jeśli getSnapshot zostanie wywołana kilka razy z rzędu, powinna zwrócić dokładnie tę samą wartość, chyba że faktycznie uległa ona zmianie.

Dostępny jest “shim” o nazwie use-sync-external-store/shim obsługujący wiele wersji Reacta. Preferuje on użycie hooka useSyncExternalStore, jeśli jest on dostępny, a w przypadku jego braku korzysta z innych dostępnych narzędzi.

Dla ułatwienia stworzyliśmy wersję tego API z automatycznym wsparciem dla memoizacji wyników z getSnapshot, dostępną pod nazwą use-sync-external-store/with-selector.

useInsertionEffect

This content is out of date.

Read the new React documentation for useInsertionEffect.

useInsertionEffect(didUpdate);

Sygnatura funkcji jest identyczna jak w przypadku hooka useEffect, jednak ten hook wywoływany jest synchronicznie przed wszystkimi mutacjami DOM. Użyj go, aby wstrzyknąć style do DOM, zanim useLayoutEffect odczyta układ strony. Jako że ten hook ma ograniczony zakres, nie ma on dostępu do referencji i nie może zlecać aktualizacji stanu.

Uwaga:

useInsertionEffect powinien być używany głównie przez autorów bibliotek css-in-js. W innych przypadkach zalecamy korzystanie z useEffect lub useLayoutEffect.

Is this page useful?Edytuj tę stronę