We want to hear from you!Take our 2021 Community Survey!
Ta witryna nie jest już aktualizowana.Przejdź do react.dev

Rekoncyliacja

These docs are old and won’t be updated. Go to react.dev for the new React docs.

These new documentation pages teach modern React and include live examples:

Deklaratywność API Reacta sprawia, że nie musisz się martwić, co dokładnie zmienia się przy każdej aktualizacji, dzięki czemu pisanie aplikacji staje się dużo prostsze. Dokładna implementacja nie jest jednak tak oczywista. W tym artykule wyjaśniamy decyzje, które podjęliśmy przy projektowaniu algorytmu różnicującego w Reakcie, mając na celu zapewnienie przewidywalności aktualizacji komponentów przy zachowaniu wysokiej wydajności.

Motywacja

Podczas korzystania z Reacta, w danym momencie możesz potraktować funkcję render() jako tworzącą drzewo elementów Reacta. Podczas następnej zmiany stanu bądź aktualizacji właściwości funkcja render() zwróci inne drzewo elementów. Zadaniem Reacta jest wtedy opracować wydajny sposób na aktualizację UI, tak by dopasować je do najświeższego drzewa elementów.

Istnieją ogólne rozwiązania algorytmicznego problemu generowania najmniejszej liczby operacji wymaganych do przekształcenia drzew elementów. Jednakże nawet najlepsze znane algorytmy mają złożoność rzędu O(n3), gdzie n jest liczbą elementów w drzewie.

Gdybyśmy wykorzystali ten algorytm w Reakcie, wyświetlenie 1000 elementów wymagałoby miliarda porównań. Byłoby to stanowczo zbyt kosztowne. Zamiast tego, React implementuje heurystyczny algorytm o złożoności O(n), bazujący na dwóch założeniach:

 1. Dwa elementy różnych typów produkują różne drzewa.
 2. Programista może wskazać, które elementy drzewa mogą być stabilne pomiędzy kolejnymi renderowaniami, używając właściwości key.

W praktyce te założenia sprawdzają się w prawie wszystkich zastosowaniach.

Algorytm różnicujący

Podczas różnicowania dwóch drzew React najpierw porównuje elementy nadrzędne. Dalsze kroki zależą od typów elementów nadrzędnych.

Elementy różnych typów

Zawsze, gdy elementy nadrzędne różnią się typem, React pozbywa się starego drzewa i buduje nowe od podstaw. Zamiana <a> na <img>, czy <Article> na <Comment> lub <Button> na <div> - każda z tych zmian spowoduje całkowite przebudowanie drzewa.

Gdy React pozbywa się starego drzewa, wszystkie przypisane do niego węzły DOM są niszczone. W instancjach komponentów wywoływane jest componentWillUnmount(). Podczas budowania nowego drzewa do DOM-u dodawane są nowe węzły. W instancjach komponentów wywoływane jest UNSAFE_componentWillMount(), a następnie componentDidMount(). Jakikolwiek stan przypisany do starego drzewa jest bezpowrotnie tracony.

Jakiekolwiek komponenty poniżej elementu nadrzędnego również zostają odmontowane, a ich stan zniszczony. Na przykład, przy zmianie:

<div>
 <Counter />
</div>

<span>
 <Counter />
</span>

Stary Counter zostanie zniszczony i zamontowany zostanie nowy.

Uwaga:

Ta metoda jest przestarzała i powinno się jej unikać w nowym kodzie.

 • UNSAFE_componentWillMount()

Elementy DOM tego samego typu

Przy porównywaniu dwóch elementów tego samego typu React patrzy na atrybuty obu elementów, zachowuje stary węzeł i aktualizuje jedynie atrybuty, które tego wymagają. Na przykład:

<div className="before" title="stuff" />

<div className="after" title="stuff" />

Porównując te dwa elementy, React wie, że należy zmienić jedynie className na istniejącym węźle DOM-u.

Aktualizując style, React wie również, by aktualizować jedynie te właściwości, które uległy zmianie. Na przykład:

<div style={{color: 'red', fontWeight: 'bold'}} />

<div style={{color: 'green', fontWeight: 'bold'}} />

Przy aktualizacji tych elementów React wie, by zmodyfikować jedynie color, a nie również fontWeight.

Po obsłużeniu danego węzła DOM-u React rekursywnie wywołuje algorytm na kolejnych potomkach w drzewie.

Komponenty tego samego typu

Gdy komponent jest aktualizowany, jego instancja pozostaje bez zmian, dzięki czemu stan jest zachowany pomiędzy kolejnymi renderowaniami. React aktualizuje właściwości instancji zgodnie z nowym elementem i wywołuje na niej UNSAFE_componentWillReceiveProps(), UNSAFE_componentWillUpdate() oraz componentDidUpdate().

Następnie wywołana zostaje metoda render(), a algorytm różnicujący sięga dalej w głąb drzewa.

Uwaga:

Te metody są przestarzałe i powinno się ich unikać w nowym kodzie.

 • UNSAFE_componentWillUpdate()
 • UNSAFE_componentWillReceiveProps()

Rekurencja po potomkach

Podczas rekurencji przez potomstwo (ang. children) węzła DOM-u React iteruje po obu drzewach jednocześnie (starym i nowym), generując zmiany, gdy napotka na różnicę.

Na przykład, gdy dodamy element na koniec potomstwa, przejście pomiędzy tymi drzewami działa poprawnie:

<ul>
 <li>pierwszy</li>
 <li>drugi</li>
</ul>

<ul>
 <li>pierwszy</li>
 <li>drugi</li>
 <li>trzeci</li>
</ul>

React dopasuje do siebie drzewa <li>pierwszy</li>, dopasuje drzewa <li>drugi</li>, następnie napotkawszy różnicę doda drzewo <li>trzeci</li>.

Przy naiwnej implementacji algorytmu dodanie elementu na początek będzie miało gorszą wydajność. Na przykład, przejście pomiędzy tymi dwoma drzewami jest mało wydajne:

<ul>
 <li>Duke</li>
 <li>Villanova</li>
</ul>

<ul>
 <li>Connecticut</li>
 <li>Duke</li>
 <li>Villanova</li>
</ul>

React dokona zmian przy każdym potomku, gdyż nie jest świadomy, że <li>Duke</li> oraz <li>Villanova</li> nie uległy zmianie, a jedynie przesunięciu. Może się to okazać problematyczne.

Klucze

W celu rozwiązania powyższego problemu React wprowadził atrybut key. Gdy potomstwo posiada klucz (ang. key), React używa go przy porównaniu poprzedniego drzewa z nowym. Na przykład, dodając key do poprzedniego przykładu pozbędziemy się problemu z wydajnością:

<ul>
 <li key="2015">Duke</li>
 <li key="2016">Villanova</li>
</ul>

<ul>
 <li key="2014">Connecticut</li>
 <li key="2015">Duke</li>
 <li key="2016">Villanova</li>
</ul>

Teraz React wie, że element z kluczem '2014' jest nowy, a elementy o kluczach '2015' oraz '2016' jedynie zmieniły pozycję.

Dobranie stosownego klucza zazwyczaj nie przysparza trudności. Element, który wyświetlamy, może już posiadać unikalny ID, więc klucz może pochodzić bezpośrednio od twoich danych:

<li key={item.id}>{item.name}</li>

W przeciwnym wypadku można dodać nowe ID do modelu danych bądź wykorzystać funkcję skrótu (ang. hash function) do wygenerowania klucza. Klucz musi być unikalny jedynie względem swego rodzeństwa.

W ostateczności jako klucza można użyć indeksu elementu w tablicy. Rozwiązanie to sprawdzi się, jeśli kolejność elementów w tablicy jest stała; w przypadku zmiennej kolejności różnicowanie będzie mniej wydajne.

W przypadku użycia indeksu jako klucza, zmiany w kolejności elementów tablicy mogą również powodować problemy ze stanem komponentów. Instancje komponentów są aktualizowane bądź nie na podstawie klucza. Jeśli klucz jest indeksem, każda zmiana pozycji elementu w tablicy powoduje zmianę klucza. W rezultacie stan komponentów może zostać zaktualizowany w nieprzewidywalny sposób i powodować trudne do zidentyfikowania błędy.

Na podanym CodePenie można zapoznać się z przykładowym problemem, jaki stwarza stosowanie indeksów jako kluczy, a z kolei tutaj pokazany jest sposób, w jaki unikanie indeksów w kluczu rozwiązuje problemy z wstawianiem, sortowaniem oraz zmianą pozycji elementów.

Kompromisy

Należy pamiętać, że algorytm rekoncyliacji to szczegół implementacyjny. React mógłby ponownie renderować całą aplikację przy każdej akcji; rezultat byłby ten sam. Dla jasności: przez ponowne renderowanie w tym kontekście rozumiemy wywołanie render dla wszystkich komponentów; nie oznacza to, że zostaną one odmontowane i zamontowane ponownie. Oznacza jedynie zaaplikowanie zmian według reguł, które dotychczas przedstawiliśmy.

Regularnie usprawniamy algorytm heurystyczny, by zoptymalizować wydajność w najczęstszych przypadkach. W aktualnej implementacji możemy wyrazić fakt, iż poddrzewo zmieniło pozycję względem rodzeństwa, nie jesteśmy jednak w stanie wskazać, że zostało bez zmian przeniesione gdzie indziej. Algorytm wymusi ponowne renderowanie całego poddrzewa.

Ponieważ React opiera się na heurystyce, tracimy na wydajności zawsze wtedy, gdy nie spełniamy jej założeń.

 1. Algorytm nie będzie dopasowywał poddrzew komponentów różnych typów. Jeśli naprzemiennie używasz komponentów różnego typu, a zwracających bardzo podobny wynik - sugerujemy ujednolicić typ. W praktyce nie przysporzyło nam to nigdy problemów.
 2. Klucze powinny być stabilne, przewidywalne i unikalne. Niestabilne klucze (na przykład generowane przez Math.random()) będą skutkować niepotrzebną przebudową wielu instancji komponentów i węzłów DOM-u, powodując spadek wydajności i utratę stanu w komponentach potomnych.
Is this page useful?Edytuj tę stronę